Пошуки нових орієнтирів української економічної освіти у підготовці фахівців за обліковими спеціальностями: реалії вітчизняних потреб та досвід розвинутих країн Заходу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблему підготовки облікових кадрів вітчизняної вищої школи та наведений досвід зарубіжних країн у цій сфері.
A contemplated problem of the training of accounting personnel by college university of our country is examined in this article and the foreign experience in this sphere is submitted for consideration.
В статье рассмотрена проблема подготовки учетных кадров отечественной высшей школой и представлен опыт зарубежных стран в этой сфере.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, підготовка облікових спеціалістів, вищі навчальні заклади, accounting, training of accounting personnel, college university, бухгалтерский учет, подготовка учетных специалистов, высшие учебные заведения
Citation
Чумаченко М. Г. Пошуки нових орієнтирів української економічної освіти у підготовці фахівців за обліковими спеціальностями: реалії вітчизняних потреб та досвід розвинутих країн Заходу / М. Г. Чумаченко, С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 352–374.