Організаційно-нормативне забезпечення та методика обліку гуманітарної допомоги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-12-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджуються проблеми законодавчо-нормативної бази одержання гуманітарної допомоги. Розглядаються методичні аспекти бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
Исследуются проблемы законодательно-нормативной базы получения гуманитарной помощи. Рассматриваются методические аспекты бухгалтерского учета гуманитарной помощи. Предложены пути решения данной проблемы.
The article deals with the problems of legislative-normative base of humanitarian aid receipt. The methodical aspects of accounting of humanitarian aim are considered. The ways of solving of this problem are offered.
Description
Keywords
гуманітарна допомога, донори, утримувачі, набувачі, облік цільового фінансування, humanitarian help, donors, recipients, account of the having a special purpose financing, гуманитарная помощь, доноры, получатели, учет целевого финансирования
Citation
Головко Т. В. Організаційно-нормативне забезпечення та методика обліку гуманітарної допомоги / Т. В. Головко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 267–273.