Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто концепцію ланцюжка створення вартості у традиційному та віртуальному ринковому просторі; визначено джерела формування конкурентних переваг сучасного підприємства на різних ланках «ланцюга створення вартості» М. Портера; запропоновано комплексний підхід до формування цінності у електронному бізнесі з урахуванням її створення у віртуальному та реальному просторі.
The article discusses the concept of value chain in the traditional and virtual market space; defines the sources of competitive advantages of modern enterprises in various links of the M.Porter’s "chain of creation of value"; proposes an integrated approach to the creation of value in electronic business taking into account its creation in virtual and real space.
В статье представлена концепция цепочки создания стоимости в традиционной и виртуальной рыночной среде; определены источники формирования конкурентных преимуществ современного предприятия на разных участках «цепочки создания стоимости» М. Портера; предложен комплексный подход к формированию ценности в электронном бизнесе с учетом ее создания в виртуальной и реальной среде.
Description
Keywords
ланцюжок створення вартості, електронний бізнес, віртуальний ринковий простір, мережа створення цінності, chain, e-business, virtual market space, value creation, цепочка создания стоимости, электронный бизнес, виртуальная рыночная среда, сеть создания стоимости
Citation
Голіонко Н. Г. Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі / Н. Г. Голіонко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 232–237.