Розподіл Пуассона можливих потреб у сировині для меблевого підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто випадок, коли розподіл ймовірностей можливих потреб у сировині для меблевого підприємства є розподілом Пуассона. Показано, що з двох асимптотичних формул: локальної теореми Муавра та розподілу Пуассона за схемою Бернуллі випливає для формули Пуассона асимптотична формула нормальної функції розподілу. Знайдено зв’язок розміру резерву сировини та розміру закупівельної партії сировини. Отже, задача зводиться до визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини.
In this article we consider the case when the probability distribution of possible needs for furniture company raw materials is a Poisson distribution. It is shown that the asymptotic formula of the normal distribution function for the Poisson formula is followed by using two asymptotic formulas: Local Moаvre’s theorem and the Poisson distribution using Bernoulli scheme. The relationship between raw materials reserve size and raw materials purchasing batch size is found.Consequently, the problem is reduced to determination of the optimum size of raw materials purchasing batch.
Description
Keywords
логістика запасів, резерв сировини, закон розподілу Пуассона, функція Лапласа, асимптотична формула нормальної функції розподілу, logistics reserves, raw materials reserve, Poisson distribution law, Laplace function, asymptotic formula of the normal distribution function
Citation
Блудова Т. В. Розподіл Пуассона можливих потреб у сировині для меблевого підприємства/ Т. В. Блудова, Є. Л. Пастернак // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 185–191.