Кафедра вищої математики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 167
 • Item
  Ціноутворення на ринку продовольчих товарів як соціальна складова урбаністичної політики
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentyna; Лисовская, Валентина Петровна
  ході проведеного дослідження виявлено, що сутність ціноутворення на ринку продовольчих товарів полягає в утриманні оптимального рівня і структури ціни, у контролі постійних змін товарів і ринків з метою підвищення прибутковості підприємств, особливо продовольчих товарів. З’ясовано, що ціноутворення на ринку продовольчих товарів є одним із факторів ефективної діяльності підприємства, флагманом успішної діяльності підприємств будь-якої форми власності, яка повинна завжди піддаватись аналізу, діагностиці, коригуванню як соціальна складова урбаністичної політики.
 • Item
  Повоєнний розвиток торгово-економічних відносин західних регіонів України: проблеми і перспективи
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Резніченко, А. О.; Рвач, А. М.
  У статті визначено, що українські регіони по-різному відчувають гостроту воєнних подій. Одні з них опинилися в зоні бойових дій і в прифронтовій смузі, інші відіграють своєрідну транзитну роль, забезпечуючи економічні та логістичні потреби фронту, а треті виконують функцію глибокого тилу, водночас вирішуючи левову частку проблем внутрішньо переміщених осіб і релокованого бізнесу. Після перемоги Україна зіткнеться із низкою проблем, які мають бути так чи інакше вирішені. Однією з проблем стане демографічна ситуація у середині країни та відновлення промисловості, сприяння відновлення малого та середнього бізнесу, торгівлі, а також побудова нової житлової та громадської інфраструктури. Ці проблеми повинні вирішуватися паралельно.
 • Item
  Адаптаційно-трансформаційний підхід підприємств дистриб’юторів при формуванні маркетингової політики на туристичному ринку
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentyna; Лисовская, Валентина Петровна; Резніченко, А. О.
  У статті з’ясовано, що для ефективного функціонування маркетингової політики туристичне підприємство повинно визначити кількість та типи учасників, провести порівняльну оцінку потенціалу альтернативних ланцюгів, довжини і ширини каналу. Досліджено структуру каналу розподілу, що є індивідуальною для кожного туристичного підприємства і залежить від характеристик туристичного продукту, ринкових умов та можливостей підприємства. Запропоновано при організації каналів розподілу крім економічних інтересів враховувати і культурні особливості країни.
 • Item
  Методичні аспекти ціноутворення підприємств-дистриб’уторів задіяних у туристичному секторі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Аблова, Олена Костянтинівна; Ablova, Olena; Аблова, Елена Константиновна; Буксіна, І. В.
  У статті досліджено методичні підходи до ціноутворення підприємств-дистриб’уторів, задіяних у туристичному секторі. Обґрунтовано комплексний підхід до формування ціни туристичного продукту в симбіозі витратних і ціннісних методів ціноутворення. Визначено комплекс ціноутворюючих чинників, в основу якого покладено набір якісних характеристик, здатних задовольняти вимоги споживачів туристичних послуг.
 • Item
  Порівняння успішності студентів при вивченні дисципліни «Вища математика» до і під час дистанційного навчання
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович
 • Item
  Inventory Management at the Enterprise in the Field of Probability Models
  (Polissia National University, 2021) Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолій Борисович; Кулик, Анатолий Борисович; Fokina-Mezentseva, Kateryna; Фокіна-Мезенцева, Катерина Володимирівна; Boretska, Nataliia; Борецька, Наталія Петрівна; Bilousov, Aleksii; Білоусов, Олексій Михайлович; Prokhorchuk, Svitlana; Прохорчук, Світлана Володимирівна
  The inventory management system is designed to continuously ensure the production activities of the enterprise with all necessary resources. The purpose of this study is to build a probabilistic model that can be proposed as a new inventory model, which establishes the relationship of period factors between the purchase of parts and the duration of their suitability, which affect inventory management. The research methods are based on a probabilistic approach using continuous distributions. Using the statistical method, point estimates were found for the studied parameters: mean and standard deviation. The histograms of relative frequencies between dates of two next purchases, volume of purchases of details and days of replacement of the fulfilled details are constructed. The critical areas for the studied parameters are illustrated. The values of the difference in days between the purchases of parts and the values of purchases of parts that meet the normal distribution of random variables with the appropriate parameters, as well as the critical values of the need for parts in the production process. The size of the part reserve, which corresponds to Erlang distribution, was found, depending on the established risk factor. For different values of this factor, the value of the difference in days between the purchases of parts, the size of purchases and the reserve of parts that correspond to the distributions of random variables, as well as the critical value of the need for parts in the production process to avoid downtime. Using the central limit theorem, it is shown that the purchase volume of parts and the volume of used parts are distributed according to the normal law. The study concludes that the probabilistic approach is the basis for forecasting inventory management in the enterprise, taking into account the risks associated with determining the optimal demand for raw materials in the enterprise. З метою забезпечення неперервної виробничої діяльності підприємства усіма потрібними ресурсами будується система управління виробничими запасами. Метою цього дослідження є побудова ймовірносної моделі, яка може бути запропонована як нова модель інвентаризації, за допомогою якої встановлюються взаємозв'язки факторів періоду між закупівлею деталей та тривалістю їх придатності, що впливають на управління запасами. Методи дослідження засновані на ймовірнісному підході з використанням неперервних законів розподілу. Використовуючи статистичний метод, знайдені точкові оцінки для досліджуваних параметрів: середнього і середньоквадратичного відхилення. Побудовані гістограми відносних частот між датами двох чергових закупок, обсягу закупок деталей та днів заміни відпрацьованих деталей. Проілюстровані критичні області для досліджуваних параметрів. Розраховано значення різниці в днях між закупками деталей та величин закупок деталей, які відповідають нормальним законам розподілу випадкових величин з відповідними параметрами, а також критичні значення потреби в деталях в процесі виробництва. Знайдено розмір резерву деталей, який відповідає закону розподілу Ерланга, в залежності від встановленого коефіцієнту ризику. Для різних значень цього коефіцієнту наведено значення різниці в днях між закупками деталей, величин закупок і резерву деталей, які відповідають законам розподілу випадкових величин, а також критичне значення потреби в деталях в процесі виробництва для уникнення простою виробництва. Використовуючи центральну граничну теорему, показано, що закупівельний обсяг деталей та обсяг відпрацьованих деталей розподілені за нормальним законом. У дослідженні зроблено висновки, що ймовірнісний підхід є основою прогнозування управління запасами на підприємстві, що враховує ризики, пов’язані з визначенням оптимальної потреби в сировині на підприємстві
 • Item
  Аналіз параметрів моделі дифузії інновацій з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку
  (Національна академія управління, 2019) Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olha; Мельник, Ольга Александровна; Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович
 • Item
  Викладання дисципліни «Вища математика» за допомогою дистанційного навчання
  (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2020-10) Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович
 • Item
  Minimization of risks in the investment assets portfolio formation
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022-07) Sluchynskyi, O.; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолій Борисович; Кулик, Анатолий Борисович
 • Item
  Моделювання управління запасами на підприємстві за умови взаємозв’язку періоду між закупівлями і тривалістю придатності деталей
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022-01) Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович
 • Item
  Застосування моделі системи управління запасами на промисловому підприємстві
  (Національний університет «Острозька академія», 2022-10-21) Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olha; Мельник, Ольга Александровна
 • Item
  Links between manufacturing functions on consumer service enterprises
  (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018) Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолій Борисович; Кулик, Анатолий Борисович; Manzhos, Tetiana; Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна; Fartushnyi, I.; Фартушний, І. Д.
  Nowadays, the role and place of consumer services enterprises in the processes of modernization and development innovations at the regional level is becoming a topical scientific and practical problem. The role of household services in the economy of Ukraine and its regions, as well as their social significance, is quite important. These enterprises provide the opportunity to create new work places even during the economic crisis, which reduces social tension and the burden on the labour market. The intensive development of consumer services is supported by the growing consumer demand for domestic services, which necessitates the effective management of household services in the strategic aspect. The purpose of the article is to investigate the connection between the production functions of the service sector enterprises. We investigated the functioning of a small enterprise, which consists of two parts: dry cleaning and laundry. Depending on the functioning efficiency of one of the two companies, analytical production functions are built. Using the apparatus of economic-mathematical modelling of investment activity of the enterprise, were analysed the characteristics that affect the dynamics of the enterprise as a whole, on the investment strategy, which reflects the processes of self-financing of the enterprise. The given figures show different models of enterprise development and give an opportunity to analyse economic indicators of the functioning of an enterprise that need to be taken into account when constructing a system of indicators of the efficiency of functioning of enterprises that are involved in the domestic sector. This system should characterize the degree of performance of production and assess the dynamics of the economic effect of attracting additional resources. It is also necessary to ensure a ratio of economic coefficients that are responsible for the investment in such a way that the operation of the enterprise would not be subjected to regression or stagnation, but worked in the optimal mode depending on their own capacities, social needs of the region, etc.
 • Item
  Застосування (R,S) моделі при плануванні запасів на промисловому підприємстві.
  (Національний університет «Острозька академія», 2022) Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatolii; Кулик, Анатолий Борисович
  При плануванні запасів в системі управління підприємством важливим є створення і поповнення запасів, організація неперервного контролю і оперативне постачання сировини. Використання моделей дозволяє вирішувати питання формування оптимальної виробничої програми підприємства, інвестування у виробництво, а також допомагає здійснювати стратегічне планування розвитку підприємства. Значення моделей управління запасами полягає в їх точності, що дає можливість не тільки зменшити експлуатаційні витрати, а також витрати на накопичення запасів. Метою цього дослідження є побудова моделі із системою з урахованими вимогами, за допомогою якої знаходиться оптимальне значення рівня запасу і обсяг середньо квартальних витрат, який відповідає оптимальному значенню. У дослідженні зроблено висновки, що під час регулювання запасів необхідним є знаходження оптимального рівня запасів, а також середніх витрат за період, що відповідає нормативному рівню запасу. Також важливо встановити необхідну кількість деталей, при зменшенні якої потрібно подавати замовлення на поставку чергової партії сировини. One of the current problems in the enterprise management system is the creation and replenishment of stocks, the organization of continuous monitoring and prompt supply of raw materials. Using mathematical models, you can solve the problem of forming the optimal production program of the enterprise, investing in production, as well as to carry out strategic planning of enterprise development. In each case, it is important to build a model that describes the system under study, and on its basis to find the optimal ratio between costs and benefits of the selected level of stocks and determine what size stocks are sufficient. Correct inventory management allows you to maintain the production process and meet the needs of consumers in a timely manner. The purpose of this study is to build a model with a system with fully backordering, which is the optimal value of the stock level and the amount of average quarterly costs, which corresponds to the optimal value. Research methods are based on a probabilistic model of management approach for the enterprise. The method of building a model of inventory management system with periodic inspections was used, which found the average values of the intensity of demand for raw materials, unit costs and the cost of order verification. Depending on the initial values of the parameters, the optimal reserve of the quarterly stock is calculated, which corresponds to the given demand intensity. The study concludes on the value of the optimal level of stocks, as well as the average cost for the period corresponding to the regulatory level of stock.
 • Item
  Вимірювання показників в задачах моделювання зовнішньоторговельної безпеки регіонів
  (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-09-29) Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Щекань, Надія Петрівна; Schekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна; Шапошник, Олена Л.; Shaposhnik, Olena; Шапошник, Елена Л.
 • Item
  Две смешанные задачи для слоя с начальными напряжениями
  (Дніпродзержинський державний технічний університет, 2013) Бабич, Степан Юрьевич; Babych, Stepan; Бабич, Степан Юрійович; Дегтярь, Сергей Владимирович; Dehtiar, Serhii; Дегтяр, Сергій Володимирович; Кулик, Анатолий Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолій Борисович; Щекань, Надежда Петровна; Tshekan’, Nadezhda; Щекань, Надія Петрівна
 • Item
  Study one of the model of rational consumer behavior in the market
  (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017) Lisovska, Valentyna; Лісовська, Валентина Петрівна; Лисовская, Валентина Петровна; Stasiuk, Varvara; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Стасюк, Варвара Дмитриевна
  The article investigates the function of consumer utility with a standard budget constraint. In this paper, we study the example of the consumer choice of essential goods and luxury goods, the question of whether demand for essential goods will be limited if the income tends to infinity is investigated. The basis of consumer choice of the buyer is its advantages. The choice of the consumer is determined both by its advantages, and by the price of the chosen product, and also by its income. It is assumed that such a choice brings the buyer the greatest benefit in terms of budget constraints. In this paper, we consider one of the models of consumer choice, which characterizes the features of the consumer's optimal choice in different situations. At the same time, we believe that one product is cheaper than another. In particular, the question is whether these products are interchangeable (mutually polled), or normal (valuable or inferior) or Giffen goods. It also turns out the question of whether the demand for each product depends on changes in prices for another product. The function of consumer utility of a certain type is investigated. An example of consumer choice of essential goods and luxury goods is considered. In particular, we consider a consumer set of two products. It is proved that if the income tends to infinity, then the demand for essential goods is limited and tends to a constant value, and the demand for luxury goods increases unlimitedly. The relationship is proved, which means that at the point of contact of the budget line to its indifference curve, the slopes (angular coefficients) of the lines (the indifference curve and the budget line) are the same. It is shown that the demand for the first product does not depend on the price of the second product, and the demand for the second product depends on the price of the first product. У статті досліджується функція споживчої корисності при стандартному бюджетному обмеженні. В даній роботі вивчається приклад споживчого вибору товарів першої потреби і товарів розкоші, досліджується питання про те, чи буде попит на товари першої потреби обмеженим, якщо дохід прямує до нескінченності. Основою споживчого вибору покупця є його переваги. Вибір споживача визначається як його перевагами, так і ціною обраної продукції, а також його доходом. При цьому припускається, що такий вибір приносить покупцеві найбільшу корисність в умовах бюджетного обмеження. В даній роботі розглядається одна з моделей споживчого вибору, що характеризує особливості оптимального вибору споживача в різних ситуаціях. При цьому вважаємо, що один товар дешевше іншого. Зокрема, вивчається питання про те, чи є вказані товари взаємозамінними (взаємодоповнювальними), чи нормальними (цінними або малоцінними) або товарами Гіффена. Також з′ясовується питання про те, чи залежить попит на кожний товар від зміни цін на інший товар. Досліджується функція споживчої корисності певного вигляду. Розглядається приклад вибору споживачем товарів першої потреби і товарів розкоші. Зокрема, розглядається споживчий набір із двох товарів. Доведено, що якщо дохід прямує до нескінченності, то попит на товари першої потреби є обмеженим і прямує до сталої величини, а попит на товари розкоші необмежено зростає. Доведено співвідношення, яке означає, що в точці дотику бюджетної прямої до її кривої байдужості, нахили (кутові коефіцієнти) ліній (кривої байдужості та бюджетної прямої) однакові. Показано, що попит на перший товар не залежить від ціни на другий товар, а попит на другий товар залежить від ціни на перший товар. В статье исследуется функция потребительской полезности при стандартном бюджетном ограничении. В данной работе изучается пример потребительского выбора товаров первой необходимости и товаров роскоши, исследуется вопрос о том, будет ли спрос на товары первой необходимости ограниченным, если доход стремится к бесконечности. Основой потребительского выбора покупателя являются его преимущества. Выбор потребителя определяется как его преимуществами, так и ценой выбраной продукции, а также его доходом. При этом предполагается, что такой выбор приносит покупателю наибольшую пользу в условиях бюджетного ограничения. В данной работе рассматривается одна из моделей потребительского выбора, что характеризует особенности оптимального выбора потребителя в разных ситуациях. При этом считаем, что один товар дешевле другого. В частности, изучается вопрос о том, являются ли указанные товары взаимозаменяемыми (взаимоопыляемыми), или нормальными (ценными или малоценными) или товарами Гиффена. Также выясняется вопрос о том, зависит ли спрос на каждый товар от изменения цен на другой товар. Исследуется функция потребительской полезности определенного вида. Рассматривается пример выбора потребителем товаров первой необходимости и товаров роскоши. В частности, рассматривается потребительский набор из двух товаров. Доказано, что если доход стремится к бесконечности, то спрос на товары первой необходимости является ограниченным и стремится к постоянной величине, а спрос на товары роскоши неограниченно возрастает. Доказано соотношение, которое означает, что в точке касания бюджетной прямой к ее кривой безразличия, наклоны (угловые коэффициенты) линий (кривой безразличия и бюджетной прямой) одинаковы. Показано, что спрос на первый товар не зависит от цены на второй товар, а спрос на второй товар зависит от цены на первый товар.
 • Item
  Поняття та сутність інклюзивного розвитку країни
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. S.
  Інклюзивний розвиток — економічне, екологічне та соціальне зростання, що створює можливості для всіх верств населення і розподіляє дивіденди збільшення процвітання, як у грошовому, так і в негрошовому відношенні. Інклюзивне зростання виходить за рамки одновимірного зростання ВВП. Важливі також робочі місця, навички, освіта, охорона здоров’я, навколишнє середовище та активна участь у економіці та суспільстві. Інклюзивне зростання означає як темпи, так і розподіл економічного зростання. Для того, щоб зростання було стійким і ефективним у зменшенні бідності, воно має бути інклюзивним. В статті оцінюється єдина міра інклюзивного зростання для ринків, що розвиваються, інтегруючи їх результати економічного зростання та розподіл доходу. Розподіл країн калібрується комбінуванням ВВП на душу населення та розподілом доходу. Застосовується мікроекономічна концепція функції соціальної мобільності на базі макроекономічного рівня для вимірювання інклюзивного зростання, ближчого до абсолютного визначення зростання. Результати свідчать про те, що макроекономічна стабільність, людський капітал та структурні зміни є основою для досягнення інклюзивного зростання. Роль глобалізації також може бути позитивною при прямих іноземних інвестиціях та відкритість торгівлі сприяє більшій інклюзивності, одночасно поглиблюючи фінансові та технологічні зміни не мають помітного ефекту. Статистичний аналіз інклюзивного розвитку (IDI) пов’язаний із низкою питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Одна з основних проблем визначення такого аналізу — побудова його основи, відправним початком для розробки якого є визначення поняття інклюзивного розвитку. Незважаючи на значну кількість наукових праць, які висвітлюють різні підходи до визначення поняття інклюзивного розвитку, слід констатувати, що у економічній літературі так і не сформовано усталеного, повноцінного трактування цього поняття. Inclusive development is economic, environmental and social growth that creates opportunities for all segments of the population and distributes dividends to increase prosperity, both in monetary and non-monetary terms. Inclusive growth goes beyond one-dimensional GDP growth. Also important are jobs, skills, education, health care, the environment and active participation in the economy and society. Inclusive growth means both the pace and distribution of economic growth. Growth must be inclusive in order for growth to be sustainable and effective in reducing poverty. The article evaluates a single measure of inclusive growth for emerging markets, integrating their economic growth outcomes and income sharing. The distribution of countries is calibrated by combining GDP per capita and income distribution. The microeconomic concept of the social mobility function, based on the macroeconomic level, is applied to measure inclusive growth closer to absolute definition of growth. The results suggest that macroeconomic stability, human capital and structural change are the basis for inclusive growth. The role of globalization can also be positive for FDI and trade openness contributes to greater inclusivity while deepening financial and technological change to no appreciable effect. Statistical analysis of inclusive development (IDI) is linked to a number of issues, including theoretical and methodological issues. One of the main problems in defining such an analysis is the construction of its basis, the starting point for the development of which is to define the concept of inclusive development. Despite the considerable number of scientific works that cover different approaches to defining the concept of inclusive development, it should be noted that in the economic literature there is no established, full-fledged interpretation of this concept.
 • Item
  Про одну властивість матричних зображень скінченних напівгруп S(I,J)
  (Ужгородський національний університет, 2011) Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна
  У цiй статтi вивчається одна властивiсть матричних зображень для природного класу скiнченних напiвгруп, породжених iдемпотентами. In this paper we study a property of matrix representations for a natural class of semigroups generated by idempotents.
 • Item
  Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп
  (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2013) Костишин, Е. М.; Kostyshyn, Е.; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна
  У статті вказано кількість абсолютно нерозкладних та сильно нерозкладних матричних зображень прямого добутку симетричних напівгруп другого ступеня над полем характеристики р ≠ 2 та отримано повний їх опис. It is calculated the number o f absolutely indecomposable and strongly indecomposable matrix representations of a direct product of symmetric semigroups of degree two over a field of characteristic p ≠ 2, and all such representations are decsribed.
 • Item
  О некоторых свойствах матричных представлений конечных моноидов, порожденных идемпотентами
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013) Тертичная, Елена Николаевна; Tertychna, Olena; Тертична, Олена Миколаївна
  Пусть I конечное множество (без 0 и 1) и J подмножество в I× I без диагональных элементов. Через S1 (I, J) обозначен моноид, порожденный элементами e0= 0, e1= 1 и ei, i∈ I, и следующими соотношениями: e2 i= ei для всех i∈ I, eiej= 0 для всех (i, j)∈ J. В этой работе доказывается, что для любого конечного моноида S= S1 (I, J) и любого его матричного представления M над полем k характеристики 0 матрица∑ i∈ I∪{0, 1} M (ei) почти невырожденная.