Окремі аспекти оновлення теоретичної бази антимонопольного регулювання в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено проблеми оновлення теоретичної бази державного регулювання діяльності природних монополій в Україні. Оцінено суспільні наслідки застосування деяких пріоритетів державного антимонопольного регулювання та запропоновано напрями вдосконалення теоретичного інструментарію обґрунтування державної політики регулювання природних монополій. Обґрунтовано, що спрямованість державного антимонопольного регулювання на збільшення еластичності попиту на продукцію монополіста буде ефективнішим у сучасних умовах української економіки, ніж використання регулювання цін у поєднанні із дотуванням виробництва монополіста.
The article studies the problem of updates the theoretical bases of state regulation of activities of natural monopolies in Ukraine. The paper assesses the social implications of some of the priorities of the state antimonopoly regulation and proposes the directions of improvement of the theoretical tools of justification of state policy for regulation of natural monopolies. The work argues that the focus of state antitrust regulation to increase the elasticity of demand for the products of the monopolist will be more efficient in the modern conditions of the Ukrainian economy than the use of regulation of prices combined with subsidies for the production of the monopolist.
Description
Keywords
монополізовані галузі, ціноутворення на продукцію монополіста, державне регулювання, еластичність попиту, monopolized industry, monopoly pricing for products, government regulation, demand elasticity
Citation
Кочук С. І. Окремі аспекти оновлення теоретичної бази антимонопольного регулювання в Україні / С. І. Кочук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 5–15.