Ділова репутація підприємства: етимологія та оцінювання нематеріального активу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню етимології категорії «ділова репутація підприємства» та висвітленню методичного інструментарію оцінювання її вартості.
The article deals with the research of category «business reputation of enterprise» etymology and with the illumination of methodical tool of evaluation of its cost.
Description
Keywords
ділова репутація, гудвіл, честь, гідність, відповідальність, вартість ділової репутації, business reputation, goodwill, honor, dignity, responsibility, cost of business reputation
Citation
Рєпіна І. М. Ділова репутація підприємства: етимологія та оцінювання нематеріального активу / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 155–169.