Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню правового режиму, як комплексної категорії, яка може включати декілька або всі способи, методи і типи правового регулювання, але при цьому в різному їх сполученні, при домінуючій ролі одних і допоміжній ролі інших. Аналізується вплив правового режиму на зміст правовідносин, тобто на коло прав і обов’язків учасників таких відносин.
The article investigates the legal regime as comprehensive category, which may include some or all of the methods, techniques and types of regulation, but in a different combination of, the dominant role and supporting role of some others. The influence of the legal regime for legal content, ie the range of rights and obligations of participants in such relations.
Description
Keywords
правовий режим, національний правовий режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний правовий режим, правовий режим підтримки національно товаровиробника, правовий режим впровадження інноваційних технологій в економіці, legal regime, national legal regime, MFN, special legal regime, legal regime support national producers, legal regime of innovative technologies in the economy
Citation
Коссе Д. Д. Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України / Д. Д. Коссе // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юридичний ф-т ; редкол.: В. Ф. Опришко (головн. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 14. – С. 149–161.