Випуск № 14

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Рижук, Юлія Миколаївна; Ryzhuk, Juliya; Рыжук, Юлия Николаевна
  У статті розкривається сутність міжнародних стандартів економічних прав і свобод, а також аналізуються положення основних міжнародних актів у сфері економічних прав і свобод людини і громадянина.
 • Item
  Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushnyi, Sergiy; Ратушный, Сергей Николаевич
  У статті здійснюється спроба аналізу якісних відмінностей міжнародних інтеграційних відносин та обґрунтування закономірностей і перспектив розвитку їх правового регулювання у взаємодії національних, міжнародних та наднаціональних правових систем.
 • Item
  «Захищаю кого хочу та як хочу» або Російська модель відповідальності за захист (R2R)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Назаренко, Олена Аркадіївна; Nazarenko, Olena; Назаренко, Елена Аркадьевна
  Досліджено концепцію відповідальності за захист (R2P). В основі концепції новий погляд на суверенітет, який покладає на держави обов’язок захищати своє населення від геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, етнічних чисток; якщо держава не бажає або не в змозі захищати своє населення, відповідальність за захист людей, передається міжнародному співтовариству. В статті досліджуються дії Російської Федерації в Україні як приклад зловживання та спотворення ідей R2P.
 • Item
  Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Медведенко, Юлія В.; Medvedenko, Yulia
  Розглянуто та досліджено нормативно-правові акти, що регулюють порядок отримання згоди фізичної особи на обробку її даних. Автором наведені типові ситуації з якими володілець персональних даних може зустрітися у своїй роботі при отриманні згоди на обробку інформації. На основі зроблених висновків обґрунтовано наводяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері збору даних працівників підприємств.
 • Item
  Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Комар, Євгеній Г.; Komar, Evgeniy
  Аналізується система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного характеру, які регулюють здійснення капітального будівництва в Україні. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про значний рівень неузгодженості між окремими підзаконними нормативно-правовими актами, що ускладнює практичне застосування будівельного законодавства й актуалізує прийняття Містобудівного кодексу України та удосконалення юридичного механізму технічного регулювання будівництва.
 • Item
  Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Жирун, Анна В.; Zhyrun, Anna
  Наукова стаття присвячена дослідженню поняття «принцип свободи договору», аналізу особливостей імплементації принципу свободи договору в господарських відносинах та обмежень дії даного принципу в господарських договірних відносинах. Проаналізовано складові структури принципу свободи договору, визначено основні теорії принципу свободи договору в науці господарського права, виокремлено законодавчі обмеження договірної свободи в господарському законодавстві. Автор акцентує увагу на економічно та соціально обумовленій необхідності обмеження договірної свободи в рамках господарського права.
 • Item
  Посередник — ключова ланка процесу медіації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Вознюк, Надія О.; Vozniuk, Nadiia
  Стаття присвячена загальному огляду статусу та ролі медіатора під час вирішення спорів. Окрему увагу зосереджено на можливості та перевагах передачі функцій медіатора адвокатам і нотаріусам. В статті наводяться дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців. Автор обґрунтовує необхідність прийняття нормативно-правового акта, для врегулювання суспільних відносин щодо застосування медіації.
 • Item
  Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна
  У статті аналізуються теоретичні аспекти визначення та співвідношення понять інформація, послуга, реклама, рекламна послуга.
 • Item
  Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Шматова, Юлія Олександрівна; Shmatova, Julia; Шматова, Юлия Александровна
  Досліджено поняття «контроль», «державні закупівлі» та визначено категорію «контроль за проведенням процедур державних закупівель». Проаналізовано сучасний стан здійснення контролю за проведенням процедур державних закупівель, а також виявлені проблеми у цій сфері та запропоновані шляхи щодо їх розв’язання.
 • Item
  Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Намясенко, Ольга Кузьмінівна; Namiasenko, Olga; Намясенко, Ольга Кузьминична
  Статтю присвячено проблемі зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві України. Розглянуто окремі аспекти зловживання з боку різних учасників господарського процесу, приклади відповідальності за зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві, проаналізовано судову практику.
 • Item
  Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Літошенко, Олена Святославівна; Litoshenko, Olena; Литошенко, Елена Святославовна
  У статті досліджена сутність та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель, встановлені об’єкти мораторію та коло суб’єктів, на яких він розповсюджується. Проаналізований вплив мораторію на економіку країни, сформульовані висновки та пропозиції щодо доцільності його продовження.
 • Item
  Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Виноградова, Ганна Валеріївна; Vynohradova, Hanna; Виноградова, Анна Валерьевна
  Досліджено характерні особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг в аспекті реалізації прав споживачів на перевірку якості послуг. Виявлені деякі проблеми, які перешкоджають ефективній реалізації законодавства щодо забезпечення якості надаваних послуг та запропоновано шляхи їх розв’язання.
 • Item
  Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Василенко, Ольга С.; Vasylenko, Olga; Василенко, Ольга С.
  Наукова стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку системи місцевого оподаткування в Україні. Проаналізовано правову природу діючих місцевих податків і зборів в Україні та розкрито основні теоретичні концепції формування доходної частини місцевих бюджетів. Виявлено проблеми та недоліки вітчизняної системи місцевого оподаткування в умовах інтеграції України у європейський простір і запропоновано шляхи, їх вирішення, які вплинуть на перспективний розвиток системи місцевого оподаткування в Україні.
 • Item
  Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Науменко, Ірина Ігорівна; Naumenko, Iryna; Науменко, Ирина Игоревна
  У статті досліджено правове регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу, виокремлено його спільні та відмінні риси. Проведено аналіз підходів до поняття «бюджетне право», визначення сфери дії бюджетного закону. В ході дослідження визначено можливість та напрями застосування позитивного досвіду законодавчого регулювання бюджетного процесу країн ЄС в Україні.
 • Item
  Новели податкового законодавства України у сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Хатнюк, Наталія Сергіївна; Khatniuk, Nataliia; Хатнюк, Наталия Сергеевна
  Наукова стаття присвячена дослідженню новел сучасної системи оподаткування та останніх змін податкового законодавства України в умовах реформаційних процесів. Розкрито основні проблеми та недоліки оновленої системи оподаткування та запропоновано шляхи її подальшого удосконалення, що позитивно вплине на інтеграційні процеси в Україні та перспективний розвиток сучасної системи оподаткування.
 • Item
  Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Малютін, Ігор Анатолійович; Maliutіn, Igor; Малютин, Игорь Анатольевич
  У науковій статті досліджуються теоретичні основи доктрини природного права та її роль щодо кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини. Пропонується модель кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини в Україні, виходячи з положень доктрини природного права.
 • Item
  До питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх: вітчизняний і зарубіжний досвід
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Васильківська, Ірина Петрівна; Vasylkivska, Iryna; Васильковская, Ирина Петровна
  У статті аналізуються проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх, намічаються перспективи вдосконалення кримінального законодавства України з урахуванням зарубіжного досвіду.
 • Item
  Адміністративно-правове регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Залевська, Анастасія Іванівна; Zalevska, Anastasiia; Залевская, Анастасия Ивановна
  Досліджено питання адміністративно-правового регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні. Розглянуто загальні засади механізму адміністративно-правового регулювання цієї діяльності. Виявлені проблеми, які виникають при регулюванні міжнародної економічної діяльності в Україні.
 • Item
  Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Богдан, Богдана Володимирівна; Bogdan, Bogdana; Богдан, Богдана Владимировна
  У пропонованій статті розглядається генезис адміністративного судочинства в Україні, досліджено притаманні йому особливі риси, правові засади запровадження для вдосконалення судової системи.
 • Item
  Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Тимчик, Галина Степанівна; Tymchyk, Galina; Тымчик, Галина Степановна
  Досліджено теоретичні основи поняття «внутрішньо переміщені особи». Вивчено досвід зарубіжних країн щодо правового забезпечення статусу осіб, які вимушені покинути своє місце постійне місце проживання. Виявлені актуальні проблеми правового забезпечення захисту вимушених переселенців в Україні, запропоновані окремі шляхи щодо їх подолання.