Розробка моделі процесу ідентифікації і подолання фінансової кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-28
Authors
Силантьєв, Сергій Олексійович
Sylantiev, Sergiy
Козлюк, Л. О.
Kozlyuk, L.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено оригінальний алгоритм ідентифікації фінансової кризи за допомогою кластерного аналізу та створено комплексну шкалу рейтингування банків на класи за рівнем платоспроможності.
In the article the original algorithm of financial crisis identification with the help of сluster analysis is developed and the complex ratings of banks scale on classes behind level of financial solvency is created.
В статье разработан оригинальный алгоритм идентификации финансового кризиса с помощью кластерного анализа и создана комплексная шкала рейтингования банков на классы за уровнем финансовой платежеспособности.
Description
Keywords
банк, ліквідність, платоспроможність, фінансовий результат, кластерний аналіз, кластер, дендрограма, dendrograma, cluster, bank, liquidity, solvency, financial result, cluster analysis, банк, ликвидность, платежеспособность, финансовый результат, кластерный анализ, кластер, дендрограмма
Citation
Силантьєв С. О. Розробка моделі процесу ідентифікації і подолання фінансової кризи / С. О. Силантьєв, Л. О. Козлюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 398–407.