Об’єктивні основи глобального економічного циклу та його механізм

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розкрито теоретико-методологічні засади формування глобального економічного циклу та доведено, що об’єктивною основою його механізму є модифікація циклічної форми руху капіталістичного відтворення в сучасних умовах. Обґрунтовано напрямки диверсифікації компонентів цього механізму, коли крім класичного його елементу — поступового формування нового технологічного укладу, додались і такі нові, як глобальна монополізація капіталу і виробництва та процеси техноглобалізму.
The article is dedicated to investigation of theoretical and methodological principles of forming of global economic cycle. It is proved, that the objective basis of this mechanism is a modification of cyclic form of the capitalist reproduction motion in modern conditions. The main directions of diversification of the components of this mechanism is grounded, when its classic element — gradual forming of the new technological modes is added by the global monopolization of capital and productions as well as processes of tekhnoglobalizm.
В статье раскрыты теоретико-методологические основы формирования глобального экономического цикла и доказано, что объективной основой его механизма является модификация циклической формы движения капиталистического воспроизводства в современных условиях. Обосновываются направления диверсификации компонентов этого механизма, когда кроме классического его элемента — постепенного формирования нового технологического уклада, добавились и такие новые, как глобальная монополизация капитала и производства, а также процессы техноглобализма.
Description
Keywords
глобальний економічний розвиток, глобальний економічний цикл, механізм економічного циклу, економічна криза, економічна рецесія, технологічний уклад, глобальна монополізація капіталу і виробництва, техноглобалізм, global economic development, global economic cycle, mechanism of economic cycle, economic crisis, economic recession, technological modes, global monopolization of capital and production, tekhnoglobalizm, глобальное экономическое развитие, глобальный экономический цикл, механизм экономического цикла, экономический кризис, экономическая рецессия, технологический уклад, глобальная монополизация капитала и производства, техноглобализм
Citation
Столярчук Я. М. Об’єктивні основи глобального економічного циклу та його механізм / Я. М. Столярчук // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 230-237.