Методичні підходи щодо удосконалення системи управління трудовим потенціалом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-07-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сучасні проблеми формування та використання трудового потенціалу в Україні, зокрема демографічні показники і стан ринку праці. Визначено зміст підсистем системи управління трудовим потенціалом. Запропоновано заходи, які необхідно реалізувати в кожній з підсистем.
In article the basic problems formation and uses of labour potential in Ukraine, in particular, demographic indicators and a labour market condition are considered. The maintenance of subsystems of a control system in labour potential is defined. Actions which are necessary for realising in each of subsystems are offered.
В статье рассмотрены основные проблемы формировании и использования трудового потенциала в Украине, в частности, демографические показатели и состояние рынка труда. Определено содержание подсистем системы управления трудовым потенциалом. Предложены мероприятия, которые необходимо реализовать в каждой из подсистем
Description
Keywords
трудовий потенціал, формування, розподіл, використання трудового потенціалу, природний рух, міграція, ринок праці, безробіття, labour potential, formation, distribution, use of the labour potential, natural movement, migration, labour market, unemployment, трудовой потенциал, формирование, распределение, использование трудового потенциала, естественное движение, миграция, рынок труда, безработица
Citation
Ганіч Л. В. Методичні підходи щодо удосконалення системи управління трудовим потенціалом / Л. В. Ганіч // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 169-179.