Механізми фінансового забезпечення інфраструктурних проектів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано необхідність дослідження взаємозв’язку між рівнем і темпами урбанізації і фінансовим забезпеченням розвитку інфраструктурних проектів на місцевому рівні. Проведено ретроспективний аналіз розвитку урбанізаційних процесів в Україні та світі. На основі аналізу демографічних даних доведено, що в майбутньому кореляція між зростанням кількості міського населення та інфраструктурними потребами буде посилюватись. Підтверджено необхідність співпраці центральної та місцевої влад, а також приватного сектору задля акумуляції необхідних ресурсів у сфері фінансування важливих об’єктів інфраструктури.
This abstract emphasizes the need for research of interconnection between the level and pace of urbanization and financial support of infrastructure projects at local level. This is a retrospective analysis of urbanization processes in Ukraine and in the world. Based on the analysis of demographic data, it demonstrates that in the future correlation between the growth of urban population and infrastructure needs will be strengthened. It confirms the necessity of central and local government cooperation, as well as the connection with private sector to accumulate necessary resources for the financing of important infrastructure entities.
Description
Keywords
урбанізація, міське населення, міська інфраструктура, фінансування інфраструктури, фінансові інструменти, urbanization, urban population, urban infrastructure, infrastructure financing, financial instruments
Citation
Гераймович Л. В. Механізми фінансового забезпечення інфраструктурних проектів / Л. В. Гераймович // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 220–231.