Аналітична параметризація стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Представлено авторське бачення суті стратегічної конкурентоспроможності підприємства та визначено ознаки її прояву. Доведено необхідність часової конкретизації стратегічної конкурентоспроможності суб’єкту ринку на основі з’ясування тривалості стратегічного періоду. Обґрунтовано методичні підходи до визначення тривалості стратегічного періоду в досліджуваній сфері діяльності. Запропоновано систему оціночних показників стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку, що поєднує статичні та динамічні характеристики його конкурентного положення. Розроблено методику оцінювання стратегічної конкурентоспроможності, що ґрунтується на інтегральному та матричному підходах. За умови обмеження інформаційної розрахункової бази, представлено альтернативний показник оцінювання стратегічної конкурентоспроможності, отриманий на основі параметризації поняття конкурентного досвіду підприємства.
Author’s vision of enterprises strategic competitiveness essence and defined features of it`s manifestation is presented. Necessity of stragegic competitiveness time specification of the market subject based on strategic period defining is proved. Methodical approaches to determining strategic period lengh in the tested business area is grounded. The system of enterprises strategic competitiveness performance indicators on industrial market is proposed which combines it’s competitive position’s static and dybamic characteristics. The method of strategic competitiveness evaluation is developed based on integer matrix approaches. Alternative criteria of strategic competitiveness based on the parameterizing of enterprise’s competitive experience with limited acces to information base is presented.
Представлено авторское виденье сути стратегической конкурентоспособности предприятия и определены признаки ее проявления. Доказана необходимость временной конкретизации стратегической конкурентоспособности субъекта рынка на основе определения длительности стратегического периода. Обоснованы методические подходы к определению длительности стратегического периода в исследуемой сфере деятельности. Предложена система оценочных показателей стратегической конкурентоспособности предприятия на продукционно-производственном рынке, которая объединяет статические и динамические характеристики его конкурентного положения. Разработана методика оценивания стратегической конкурентоспособности, которая основывается на интегральном и матричном подходах. В условиях ограниченности информационной расчетной базы, предложен альтернативный показатель оценивания стратегической конкурентоспособности, полученный на основе параметризации понятия конкурентного опыта предприятия.
Description
Keywords
стратегічна конкурентоспроможність, стратегічний період, показники конкурентоспроможності, strategic competitiveness, strategic period, competitiveness indicators, стратегическая конкурентоспособность, стратегический период, показатели конкурентоспособности
Citation
Смолін І. В. Аналітична параметризація стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку / Смолін Ігор Валентинович, Дрінь Олег Ярославович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 40. – С. 67–76.