Випуск № 40

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Оцінювання ефективності капіталоутворення на основі VBM-моделей
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, N.; Шевчук, Наталья Валентиновна; Германчук, Марія Максимівна; Hermanchuk, M.; Германчук, Мария Максимовна; Швиданенко, Вадим Ігорович; Shvydanenko, V.; Швиданенко, Вадим Игоревич
  Зміст іманентної ознаки капіталу полягає в тому, що капітал – це вартість, яка здатна забезпечити її прирощення. Виходячи з цього в статті представлено авторську логіку процесів капіталоутворення, результатом яких є формування нової (доданої) вартості. Відповідно до пропонованої логіки капіталоутворення оцінювання його ефективності доцільно здійснювати на основі співставлення вартісних результатів і витрат, що дозволяє використовувати для цього аналітичний потенціал VBM-моделей. У статті визначено критерії вибору VBM-моделі із загальної їх сукупності для більш інформативного та розгорнутого аналізу процесів капіталоутворення на підприємстві. У статті обґрунтовано логіку багатофакторної інтерпретації EVA-моделі, яка може бути використана для будь-якої VBM-моделі, що характеризується високим рівнем факторного аналізу. Результати пропонованого підходу до оцінювання ефективності капіталоутворення на основі багатофакторного аналізу EVA-моделі було імплементовано в практику діяльності ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат», що дозволило виявити причини, які не дозволяли протягом періоду прибуткової діяльності підприємства формувати позитивні потоки економічної доданої вартості.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання економічних результатів підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Фролова, Лариса Володимирівна; Frolova, L.; Фролова, Лариса Владимировна; Семерунь, Людмила Вікторівна; Semerun, L.; Семерунь, Людмила Викторовна
  У статті досліджено проблеми визначення економічних результатів підприємства; оцінено кореляційно-регресійні зв’язки між економічними результатами та факторами впливу на них; розроблено економіко-математичні моделі, що дозволяють прогнозувати економічні результати діяльності підприємства; на основі отриманих рівнянь регресії, здійснено моделювання економічних результатів підприємства та проведено оцінку якості моделювання.
 • Item
  Аналіз підходів до нечітко-множинного оцінювання показника чистої теперішньої вартості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович
  В публікації досліджуються наявні підходи до нечітко-множинного оцінювання показника чистої теперішньої вартості. В межах цього було розглянуто загальний пошуково-оптимізаційний підхід, який забезпечує високий ступінь точності, а також наближений метод на основі аналітичних співвідношень, перевагою якого є обчислювальна зручність. Було виявлено, що в певних ситуаціях розбіжності в оцінках між даними методами можуть досягати неприпустимо значного рівня. Останнє обумовлює завдання виокремлення ситуацій, коли є прийнятним або доцільним застосування наближеного аналітичного методу, і ситуацій, коли від звернення до цього методу слід відмовитися і для оцінювання чистої теперішньої вартості має бути застосований виключно пошуково-оптимізаційний підхід.
 • Item
  Наукові передумови підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Заяц, Ольга Василівна; Zaiats, Olga; Заяц, Ольга Васильевна
  У статті узагальнено науково-теоретичні передумови підвищення економічної ефективності автотранспортних підприємств. Ефективне функціонування автотранспортних підприємств у ринкових умовах багато в чому залежить від правильності формування економічного механізму. Проведений аналіз дозволив встановити, що під економічною ефективністю виробництва необхідно розуміти комплексне відображення результатів функціонування економічного механізму підприємства. З метою визначення основних напрямків підвищень ефективності функціонування автотранспортних підприємств уточнено місце економічного механізму в системі управління підприємством. При формуванні структури економічного механізму підвищення ефективності роботи автомобільних перевізників обґрунтовано необхідність визначення місця механізму у складі керуючої і керованої підсистем. Визначення структури економічного механізму дозволило обґрунтувати основні напрямки підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств.
 • Item
  Актуальні проблеми сегментування ринків і позиціонування брендів у розвитку маркетингу послуг, сучасних форматів конкуренції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович
  У статті визначено основні проблеми маркетингового структурування підсистем ринку готельних послуг, проаналізовано причини і чинники їх актуалізації. Окреслено ринкові перспективи та ймовірні сценарії розвитку підприємств різного позиціонування і форматів діяльності. Запропоновано рекомендації щодо запровадження перспективних для ринку гостинності бізнес-моделей і використання елементів системної методології у сегментуванні ринків і позиціонуванні брендів вітчизняних готелів.
 • Item
  Моделювання взаємозв’язку структурних перетворень та динаміки економік регіонів України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Мартьянов, Максим Петрович; Martyanov, M.
  У статті протестовано гіпотези про наявність впливу структури економіки регіонів на темпи росту економік і величину валового регіонального продукту на душу населення. Для проведення тестування гіпотези використовуються економетричні моделі панельних даних з фіксованими ефектами. Моделі побудовано на основі даних Державної служби статистики за 2003—2013 роки. Одержані результати свідчать про суттєво впливу структурного фактору на варіацію динаміки економік регіонів України у досліджуваний період.
 • Item
  Аналіз видатків державного бюджету України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, T.; Солопенко, Татьяна Васильевна
  Стаття присвячена дослідженню видатків державного бюджету України. Автором проаналізовано виконання плану видатків державного бюджету України, визначено їх структуру в динаміці та запропоновано їх оптимальний розподіл в Україні на прикладі європейського досвіду та в порівнянні з оптимізованими показниками науковців. У статті відображено головні проблеми невиконання державного бюджету України сьогодні, охарактеризовано причини та можливі варіанти їх вирішення.
 • Item
  Комплексна модель управління інвестиційною діяльністю підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна
  У статті розглянуто актуальні проблеми управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Розглянуто питання щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємств на основі застосуванням комплексної моделі інвестиційного менеджменту, яка складається з п’яти взаємопов’язаних складових: управління інвестиційною привабливістю, управління інвестиційними стратегіями, управління інвестиційними ресурсами, управління інвестиційними ризиками, управління інвестиційним портфелем.
 • Item
  Обґрунтування стратегій стійкого розвитку виробничого підприємництва в умовах економічної нестабільності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Темченко, Олександр Анатолійович; Temchenko, O.; Темченко, Александр Анатольевич; Гук, Олександр Юрійович; Huk, O.; Гук, Александр Юрьевич
  У статті обґрунтовано об’єктивну необхідність удосконалення механізму розробки ефективних стратегій виробничого підприємництва України на основі концепції визначення ключових факторів стійкого розвитку. Запропоновано науково-методичний підхід щодо економічного обґрунтування впливу ключових факторів стійкого розвитку виробничого підприємництва на результативність діяльності вітчизняних компаній і фірм у контексті аналізу їх ресурсних можливостей і застосування методики оцінки ефективності використання інвестиційного потенціалу. Реалізація запропонованої методології дозволить підвищити ефективність виробничого підприємництва за рахунок оптимального розподілу наявних інвестиційних коштів в умовах кризових явищ у світовій економіці та обмежених фінансових можливостей вітчизняного бізнесу.
 • Item
  Аналітична параметризація стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолиін, Игорь Валентинович; Дрінь, Олег Ярославович; Drin, Oleh Ya.; Дринь, Олег Ярославович
  Представлено авторське бачення суті стратегічної конкурентоспроможності підприємства та визначено ознаки її прояву. Доведено необхідність часової конкретизації стратегічної конкурентоспроможності суб’єкту ринку на основі з’ясування тривалості стратегічного періоду. Обґрунтовано методичні підходи до визначення тривалості стратегічного періоду в досліджуваній сфері діяльності. Запропоновано систему оціночних показників стратегічної конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку, що поєднує статичні та динамічні характеристики його конкурентного положення. Розроблено методику оцінювання стратегічної конкурентоспроможності, що ґрунтується на інтегральному та матричному підходах. За умови обмеження інформаційної розрахункової бази, представлено альтернативний показник оцінювання стратегічної конкурентоспроможності, отриманий на основі параметризації поняття конкурентного досвіду підприємства.
 • Item
  Стратегічні аспекти забезпечення синергії інноваційних пріоритетів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Омельяненко, Віталій Анатолійович; Omelyanenko, V.; Омельяненко, Виталий Анатольевич
  Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів визначення пріоритетів інноваційного розвитку та забезпечення їх синергії на основі міжгалузевих зв’язків. Управління інноваційною системою запропоновано розглядати на основі законів розвитку та синергії. На прикладі АПК розглянуто основні аспекти інноваційної безпеки галузі та розглянуто роль міжгалузевих інноваційних зв’язків. Проаналізовано основні проблем інноваційного розвитку України, що ґрунтуються на основі міжгалузевої взаємодії. Визначено роль міжгалузевого трансферу технологій як інструменту реалізації інноваційних пріоритетів. Запропоновано схему обґрунтування інноваційних пріоритетів на основі системного аналізу потреб економіки, міжкластерних зв’язків і міжнародного впливу. Розглянуто потенціал інформаційно-комунікаційних і зелених технологій у контексті інноваційного розвитку.
 • Item
  Формування ефективної стратегії підвищення конкурентоспроможності експорту вітчизняних чорних металів з урахуванням закордонного досвіду
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Довгань, Дмитро Анатолійович; Dovgan, Dmytro; Довгань, Дмитрий Анатольевич
  У статті проаналізовано досвід індустріально розвинених країн щодо розробки експортної стратегії. На основі прогнозних даних міжнародних аналітичних інститутів щодо тенденцій світового економічного середовища та економіки України виокремлено основні критерії вибору схеми стимулювання експорту та умови дієвої експортної стратегії для вітчизняних металургійних підприємств. Запропоновано ряд організаційних заходів щодо формування дієвої експортної стратегії для металургійної промисловості України.
 • Item
  Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Юрчик, Галина Миколаївна; Urchik, G.; Юрчик, Галина Николаевна
  У статті узагальнено основні теоретичні концепції до визначення та класифікації видів економічних циклів; проведено аналітичні дослідження циклічності розвитку національної економіки; обґрунтовано напрями впливу економічних циклів на попит, пропозицію та рівень заробітної плати як основних складових ринку праці; проведено статистичне дослідження закономірностей функціонування національного ринку праці відповідно до закону Оукена.
 • Item
  Пріоритети розвитку міжнародної торгівлі біотехнологічною продукцією
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, V.; Типанов, Владислав Викторович
  У статті визначено, що одним з факторів прискореного глобального науково-технічного розвитку є впровадження біотехнологій. Показано вплив біотехнологій на розвиток глобальної економіки. Проаналізовано географічну структуру світового біотехнологічного сегменту та визначено, що торгівля біотехнологіями набуває визначального значення в структурі зовнішньої торгівлі багатьох країн світу (у т.ч. БРІК).
 • Item
  Криза в діяльності підприємства як рушійна сила його розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Погорелов, Юрій Сергійович; Pogorelov, Y. S.; Погорелов, Юрий Сергеевич; Надьон, Ганна Олександрівна; Nadеn, A. A.; Надён, Анна Александровна
  Кризу в діяльності підприємства розглянуто як рушійну силу його розвитку. Розкрито сутність кризи в діяльності підприємства з використанням основних методологічних підходів. За системним підходом криза в діяльності підприємства є атрибутом системи підприємства, який з певних причин активізується і починає розвиватися. З позицій функціонального підходу криза в діяльності підприємства розглядається як порушення у виконанні функцій підприємства. З позицій процесного підходу криза в діяльності підприємства є циклічним процесом. З використанням класичної S-подібної кривої досліджено процес активізації та розвитку кризи, виділено чотири критичні точки, у яких доцільно здійснювати цілеспрямовані керовані зміни в діяльності підприємства, які мають забезпечити його розвиток.
 • Item
  Збалансованість вимірів сталого розвитку на регіональному рівні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Громоздова, Лариса Василіївна; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Васильевна; Ільченко, Вікторія Миколаївна; Ilchenko, Viktoriia; Ильченко, Виктория Николаевна
  У статті розглянуто поняття збалансованого розвитку регіону та окреслено методологічні передумови й принципи формування системи критеріїв збалансованого розвитку регіону, категорії політики та індикатори оцінювання сталого розвитку регіонів України. Проаналізовано результати оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів України за 2015 рік. Надано пропозиції щодо формування нових програм, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку в усіх його вимірах і досягнення тривимірної гармонійної збалансованості сталого розвитку.