Роль і місце державного сектору економіки у країнах світу

Thumbnail Image
Date
2012-04-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Ґрунтовно проаналізовано значення державного сектору для економіки країни, а також досліджено взаємозв’язок частки державного сектору у ВВП з темпами приросту реального ВВП на душу населення.
This article thoroughly analyzes the importance of the public sector for the economy, and also the relationship of the public sector share in GDP growth rates of real GDP per capita.
В статье обстоятельно проанализировано значение государственного сектора для экономики страны, а также исследована взаимосвязь части государственного сектора в ВВП с темпами прироста реального ВВП на душу населения.
Description
Keywords
державний сектор, частка державного сектору, втручання держави в економіку, public sector, share of public sector, government intervention in the economy, государственный сектор, доля государственного сектора, вмешательство государства в экономику
Citation
Марущак В. М. Роль і місце державного сектору економіки у країнах світу / В. М. Марущак // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 27–35.