Специфіка організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань та її вплив на їх функціонування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено особливості організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань, такі як великомасштабне виробництво, агропромислова інтеграція, можливості виробляти і експортувати якісну аграрну продукцію і продукти харчування, можливості забезпечувати зростаючу віддачу від ресурсів. Обґрунтовується різниця між поняттями «масштаб підприємства» і «розмір підприємства» та показується вплив розміру підприємства на формування виробничих витрат.
In the article the features of organizational and economic composition of large-scale agroindustrial entities such aslarge-scale production, agroindustrial integration, possibilities to produce and export the high-quality agrarian products and foods, possibilities to provide an increasing return are investigated. The difference between concepts of «scale of enterprise» and «size of enterprise» are grounded and the influence of size of enterprise on forming the costs of production is shown in the paper.
Description
Keywords
великотоварні агропромислові формування, агрохолдинги, агропромислова інтеграція, промислова переробка, якість продукції, фінансові потоки, експорт, конкурентоспроможність, віддача від ресурсів, розмір підприємства, large-scale agroindustrial enities, agriholdings, agroindustrial integration, industrial processing, quality of productions, financial streams, export, competitiveness, return, size of enterprise
Citation
Дем’яненко С. І. Специфіка організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань та її вплив на їх функціонування / С. І. Дем’яненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 33: Проблеми управління у великотоварних промислових формуваннях. – С. 86-98.