Сутність та аналітичні характеристики показників привабливості реальних інвестицій у межах фундаментального підходу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність та аналітичні властивості критеріальних показників фундаментальної теорії оцінки реальних інвестицій. На основі порівняння їх з характеристиками відповідних показників у межах класичного підходу показано, що перевагами показників фундаментальної теорії — економічного прибутку та внутрішньої процентної ставки — є чітка економічна інтерпретація і розрахункова однозначність.
Essential and analytical characteristics of real investments estimation criteria under fundamental theory are explored in the article. At the basis of comparison those with indexes under classic approach it is argued, that fundamental theory indexes (economic profit and internal interest rate) advantages are precise economic interpretation and calculative unambiguity.
Description
Keywords
реальні інвестиції, концепція вартості грошей у часі, класична теорія, фундаментальна теорія, економічний прибуток, внутрішня процентна ставка
Citation
Коцюба О. С. Сутність та аналітичні характеристики показників привабливості реальних інвестицій у межах фундаментального підходу / О. С. Коцюба // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 32–40.