Стратегічні аспекти управління формуванням вартості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі систематизації основних результатів дослідження авторських моделей управління формуванням вартості визначено особливості та напрямки розвитку даної проблематики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнес-середовища господарювання та новітніх теорії, що розвиваються у суміжних сферах економічних досліджень.
By systematizing the main results of the study of copyright management models cost formation the features and directions of development of this problem are defined; the article gives the light of the current trends in the development of an environment management and new theories that are developed in the related fields of economic research.
На основе систематизации основных результатов исследования авторских моделей управления формированием стоимости определены особенности и направления развития данной проблематики с учетом современных тенденций развития внешней среды хозяйствования и новых теорий, которые развиваются в смежных сферах экономических исследований.
Description
Keywords
формування вартості, зацікавлені особи, бізнес-модель, цінність для стейкхолдерів, forming value, stakeholders, business model, value for stakeholders, формирование стоимости, заинтересованные лица, бизнес-модель, ценность для стейкхолдеров
Citation
Шевчук Н. В. Стратегічні аспекти управління формуванням вартості підприємства / Н. В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 17–23.