Організація заробітної плати працівників бюджетної сфери: проблеми, напрями удосконалення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні проблеми матеріальної мотивації та організації заробітної плати, недоліки ЄТС, яка застосовується для оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери. На основі виявлених недоліків окреслено основні напрями удосконалення організації заробітної плати працівників бюджетної сфери.
The basic problems of material motivation and salary organization, lacks of general tariff schedule, which is used for payment of budget sphere workers, are expounded in the article. On the basis of the considered defects basic directions of improvement of budget sphere workers salary organization are certain.
В статье изложены основные проблемы материальной мотивации и организации заработной платы, недостатки ЕТС, которая используется для оплаты труда работников бюджетной сферы. Исходя из рассмотренных недостатков, определены основные направления усовершенствования организации заработной платы работников бюджетной сферы.
Description
Keywords
Заробітна плата, організація заробітної плати, індексація заробітної плати, тарифні умови оплати праці, ЄТС для оплати праці працівників галузей бюджетної сфери, кваліфікаційні групи з оплати прац, Salary, salary organization, indexation of salary (cost-of-living adjustments), payment tariff conditions, general tariff schedule for payment of budget sphere workers, job class (grade) of payment, Заработная плата, организация заработной платы, индексация заработной платы, тарифные условия оплаты труда, ЕТС для оплаты труда работников бюджетной сферы, квалификационные группы по оплате труда
Citation
Цимбалюк С. О. Організація заробітної плати працівників бюджетної сфери: проблеми, напрями удосконалення / С. О. Цимбалюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 460–471.