Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено сутність інноваційної сприйнятливості як чинника розвитку трудового потенціалу. Обґрунтовано, що формування інноваційного економічного мислення є передумовою підвищення інноваційної сприйнятливості трудового потенціалу та інноваційної активності підприємств. Окреслено напрями розвитку інноваційної сприйнятливості трудового потенціалу на мікро- та макрорівнях.
The article defines the essence of innovation susceptibility as a factor in the development of labor potential. The work substantiates that the formation of innovative economic thinking is a prerequisite for enhancing the innovative receptivity of labor potential and innovation activity of enterprises. The publication presents the directions of development of innovative susceptibility of labor potential on micro- and macrolevels.
Определена суть инновационной восприимчивости как фактора развития трудового потенциала. Обосновано, что формирование инновационного экономического мышления является предпосылкой повышения инновационной восприимчивости трудового потенциала и инновационной активности предприятий. Определены направления развития инновационной восприимчивости трудового потенциала на микро-и макроуровнях.
Description
Keywords
інноваційна сприйнятливість, інноваційна активність персоналу, інноваційне мислення, іnnovative susceptibility, innovative staff activity, innovative thought, инновационная восприимчивость, инновационная активность персонала, инновационное мышление
Citation
Василик А. В. Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу / А. В. Василик // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 113-119.