Типи фінансової стійкості для компаній із значними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності (зовнішній фінансовий аналіз)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно типів фінансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому та зовнішньому фінансовому аналізі, надана критична оцінка різним точкам зору з цього питання. Запропоновані варіанти визначення типів фінансової стійкості компанії в залежності від специфіки її діяльності. Розроблена та обґрунтована власна точка зору про типи фінансової стійкості господарюючих суб’єктів на основі абсолютних її показників у зовнішньому фінансовому аналізі для компаній із значними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності.
It is exposed debatable questions on basis of scientistanalysts’ ideas about types of financial stability at subjects of ménage,given critical appreciation to different points of view about types of financial stability of enterprises within external and domestic financial analysis. The proposed options to determine the types of financial stability of the company depending on the specifics of its activities.Developed and proved its own point of view about the types of financial stability of economic entities on the basis of absolute performance in the external financial analysis for companies with big amounts of stocks.
Description
Keywords
фінансова стійкість, суб’єкт господарювання, абсолютні показники, зовнішній фінансовий аналіз, внутріщній фінансовий аналіз, типи фінансової стійкості, запаси, оборотні активи, financial stability, economy subject, absolute indexes, external financial analysis, domestic financial analysis, types of financial stability, supplies, current assets
Citation
Лахтіонова Л. А. Типи фінансової стійкості для компаній із значними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності (зовнішній фінансовий аналіз) / Л. А. Лахтіонова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 238–247.