Випуск № 27

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Yuliia
  У статті розглянуто вплив політики «воєнного комунізму» на функціонування кооперативних організацій у господарській системі України з метою врахування цього досвіду в процесі формування державної політики щодо інституційного забезпечення сучасної кооперативної системи України.
 • Item
  Напрями реформування ринку цукру в Європейському союзі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ярчук, Т. М.
  Охарактеризовано напрями, окреслено перспективи та наслідки реформування ринку цукру в Європейському Союзі.
 • Item
  Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вівдюк, Євген Валерійович
  Дана стаття присвячена проблемам розвитку участі банків у системі недержавного пенсійного забезпечення. Автор досліджує напрямки отримання банками доходів від функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.
 • Item
  Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Верба, Денис Володимирович
  У статті запропоновано процедури розрахунку розмірів заробітної плати, застосування яких дозволяє компаніям, яким властиві значні коливання обсягів виручки, поєднувати принципи економічної ефективності й соціальної справедливості в політиці оплати праці.
 • Item
  Інституційні аспекти регулювання міжнародного туризму: досвід європейських країн
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Толочко, Анна Олексіївна
  Стаття присвячена дослідженню інституціональної структури регулювання туристичної галуззі на національному рівні. Розкрито специфіку державного регулювання туристичної галузі на прикладі окремих країн європейського регіону з точки зору адаптації зарубіжного досвіду щодо оптимізації організаційної структури регулювання національного туристичного ринку.
 • Item
  Адаптація міжнародного досвіду регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Токар, Володимир Володимирович
  У статті висвітлено сучасні підходи до трактування державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств і представлено авторські пропозиції щодо його удосконалення на основі ефективного міжнародного досвіду в контексті забезпечення економічної безпеки України.
 • Item
  Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів
  (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», 2011) Силантьєв, Сергій Олексійович
  Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі Блека—Шоулса визначено граничні волатильності БФІ для безкоштовних опціонів CALL (не більше 7,95 %) і безкоштовних опціонів PUT (не більше 10,5 %), якщо вони виконуються покупцем.
 • Item
  До питання співвідношення категорії суперництва та конкуренції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Савчук, К. Д.
  Стаття присвячена визначенню сутності економічних категорій «конкуренція та суперництво», їх характеристикам і співвідношенню в глобальній економічній системі. Доведено, що суперництво — є вищою формою прояву конкурентної боротьби за обмежені економічні ресурси та ринки збуту.
 • Item
  Фінансовий ринок України в умовах інтеграції в глобальне економічне середовище
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Салмінський, Д. В.
  У статті розглянуто міжнародна міграція капіталу, яка супроводжує процес інтеграції національної економіки до глобалізованого фінансового простору.
 • Item
  Актуальні проблеми інвестиційної політики у сфері забезпечення розвитку регіонального ринку нерухомості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Салмінська, М. Г.
  У статті розглянуто проблеми інвестиційної політики у сфері забезпечення розвитку регіонального ринку нерухомості в Україні.
 • Item
  Теоретичні аспекти формування глобального ринку послуг
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Руденко, Олена Володимирівна
  У статті проаналізовано сутність послуг з точок зору різних науковців, сформульовано авторське визначення цієї категорії. Розглянуто класифікацію послуг за різними критеріями, переваги та недоліки кожної із систем. Сформульовано причини виникнення, особливості формування, функціонування та конкуренції на ринку послуг, як складової світового ринку в умовах глобалізації.
 • Item
  Аналіз особливостей носіїв маркетингових комунікацій на підприємствах послуг мобільного зв’язку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ремезь, Юлія Борисівна; Remez, Yuliia Borysivna; Ремез, Юлия Борисовна
  У статті проаналізовано інструментарій маркетингових комунікацій, що застосовують підприємства послуг мобільного зв’язку України. Розглянуто не традиційні носії інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій.
 • Item
  Поширення телероботи як фактор соціально-економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) П’ятецька, Олена Станіславівна; Pyatetskaya, O.; Пятецкая, Елена Станиславовна
  В статті досліджуються основні детермінанти соціальноекономічних відносин в умовах телероботи. Аналізуються мотиваційні компоненти телероботи, а саме, трудова поведінка працівника та відмінності традиційної системи мотивації від мотивації у віртуальній компанії.
 • Item
  Процес формування дилерської мережі та критерії відбору учасників каналу
  (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011) Непша, Павло Вікторович
  У статті досліджено основні аспекти розвитку системи розподілу, розроблено рекомендації щодо формування посередницької мережі. Сформовано критерії оцінки учасників каналу розподілу.
 • Item
  Тенденції економічної безпеки країни в системі СОТ
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Муталiмов, В. А.
  З вступом країни в СОТ найбільш актуальною стає проблема забезпечення економічної безпеки країни. Для оцінки ефективної участі в системі СОТ, наведені позиції України та Росії в міжнародних рейтингах.
 • Item
  Соціальна держава в Україні та проблема подолання бідності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-10) Мудренок, Олена Валеріївна
  У статті розглянуто проблему бідності та становлення соціальної держави в Україні.
 • Item
  Міжнародна диверсифікованість інвестицій як передумова виникнення оверлея валюти
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Малащук, Дмитро Валерійович
  Розглянуто передумови виникнення оверлея валюти й специфіка застосування в ньому тих або інших фінансових інструментів.
 • Item
  Методика і організація державного фінансового аудиту в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Литвиненко, Е. І.
  У статті розкрито сутність і порядок здійснення державного фінансового аудиту. Досліджено методику, організацію, проведення та реалізацію і оформлення результатів державного фінансового аудиту. Визначено подальші напрями дослідження державного фінансового аудиту.
 • Item
  Типи фінансової стійкості для компаній із значними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності (зовнішній фінансовий аналіз)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Лахтіонова, Людмила Анатоліївна
  Розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно типів фінансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому та зовнішньому фінансовому аналізі, надана критична оцінка різним точкам зору з цього питання. Запропоновані варіанти визначення типів фінансової стійкості компанії в залежності від специфіки її діяльності. Розроблена та обґрунтована власна точка зору про типи фінансової стійкості господарюючих суб’єктів на основі абсолютних її показників у зовнішньому фінансовому аналізі для компаній із значними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності.
 • Item
  Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-30) Кудінова, Алевтина Віталіївна
  У статті досліджено соціально-економічні чинники, що визначають трансформацію відносин виробництва та споживання на етапі переходу від суспільства масового споживання до постіндустріальної економіки. Проаналізовано механізми взаємоузгодження інтересів виробництва і споживання на різних етапах економічного розвитку.