Держава — основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на професійне обслуговування організаційно-правових потреб населення та його самоорганізації. Доведено відповідно до аналізу сучасних світових цивілізаційних тенденцій, що у взаємовідносинах між провідними державами, як і соціальних структур у межах держав, на рівні функціональних та інституційних зв’язків провідну роль відграють останні як найдієвіші з погляду історичного розвитку людства, що досягнуло вищого рівня системної організації. Відповідно до зазначеної позиції як наукового осмислення проблеми самоорганізаційний потенціал українського суспільства потребує доцільної організаційної підтримки з боку держави, головним чином у правовому полі, що визначатиме наближення нації до глобального цивілізаційного простору і практичного розв’язання проблем її сучасного і перспективного розвитку.
It is offered social and system approach to understanding the governance role of the state which is reflected not in strengthening its power functions or increasing its predominance, but significantly in governmental structures’ moving towards professional servicing organizational and legal needs of the society and its self-organization. It is proved according to analysis of the current world civilizational trends that in relations between leading states as well as between social structures within states which are represented in functional and institutional aspects, one should mainly focus on institutional ones which are crucial in the mankind’s historical development to the highest level of its system organization. With due regard to the noted position as a research interpretation of the problem self-organizational potential of Ukrainian society is of need of relevant organizational support of the state mainly in the legal aspect which determines its approach to the global civilization space, practical solutions of the issues of its present and perspective development.
Предлагается социально-системное видение управленческой роли государства в Украине, что должна проявлять себя не в усилении чисто властных функций, не в увеличении сферы управления, а во все более масштабном переходе государственных структур на профессиональное обслуживание организационно- правовых потребностей населения и его самоорганизации. Доказывается на основе анализа современных мировых цивилизационных тенденций, что во взаимоотношениях между лидирующими государствами, как и между социальными структурами в пределах государств, на уровне функциональных и институционных связей ведущая роль отводится последним как наиболее действенным в аспекте исторического развития человечества, достигшего высшего уровня системной организации. В соответствии с отмеченной позицией как научным осмыслением проблемы самоорганизационный потенциал украинского общества испытывает потребность в целесообразной организационной поддержке со стороны государства, главным образом, в правовом поле, что будет определять приближение нации к глобальному цивилизационному пространству и практическому решению проблем ее современного и перспективного развития.
Description
Keywords
держава як загальноцивілізаційне явище, національна та світова державність, державна управлінська система, державне управління Україною, професійна демократія, State as a general civilized phenomenon, national and global statehood, state machinery, state governance of Ukraine, professional democracy, государство как общецивилизационное явление, национальная и мировая государственность, государственная управленческая система, государственное управление Украиной, профессиональная демократия
Citation
Гаєвська О. Б. Держава — основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) / О. Б. Гаєвська // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – С. 15–24.