Суттєвість та її вплив на доречність і достовірність фінансової звітності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено зміст концепції «суттєвість», взаємозв’язок кількісних та якісних її характеристик, способи визначення рівня суттєвості на підприємстві, вплив суттєвості інформації на доречність фінансової звітності.
The article deals with the content of the concept of "materiality", the relationship of quantity and quality of its characteristics, methods of determining materiality level in the company, the impact of materiality on the relevance of financial statements are considered in the publication.
В статье исследуется содержание концепции «сущест- венность», взаимосвязь количественных и качественных её характеристик, способы определения уровня существенности на предприятии, влияние существенности информации на уместность финансовой отчетности.
Description
Keywords
бухгалтерська інформація, доречність, поріг суттєвості, професійне судження, суттєвість, фінансова звітність, accounting information, accountants’ judgments, materiality, materiality level, relevance, financial statement, бухгалтерская информация, профессиональное суждение, существенность, уместность, уровень существенности, финансовая отчетность
Citation
Озеран А. В. Суттєвість та її вплив на доречність і достовірність фінансової звітності / А. В. Озеран // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 309–316.