Організаційно-правове забезпечення підтримки підприємства в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The article analyzes the organizational and legal provision for state support of entrepreneurship; summarizes the new amendments to the Tax Code in terms of promoting the entrepreneurship in Ukraine.
В статье проанализировано организационно-правовое обеспечение государственной поддержки предпринимательства и обобщенно новые изменения в Налоговый кодекс с точки зрения содействия развитию предпринимательства в Украине.
Description
У статті проаналізовано організаційно-правове забезпечення державної підтримки підприємництва та узагальнено нові зміни до Податкового кодексу з точки зору сприяння розвитку підприємництва в Україні.
Keywords
підприємництво, держана підтримка, організаційні та правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, зміни до Податкового кодексу, enterprise, state support, organizational and legal bases of government control and support of enterprise, change in the code of taxes
Citation
Сіра І. В. Організаційно-правове забезпечення підтримки підприємства в Україні / І. В. Сіра // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 206–221.