Національні заощадження в системі національних рахунків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Глибокий аналіз національних заощаджень неможливий без дослідження основних макроекономічних показників, які інформують про результати економічної діяльності країни. Національні заощадження необхідно дослідити перш за все в системі національних рахунків. У межах саме категорії доходу аналіз заощаджень виявиться повним і ґрунтовним. Розглянуто національні заощадження в системі національних рахунків, дається визначення сутності та класифікації заощаджень, також відзначаються первинні та вторинні доходи, отримані в результаті розподілу та перерозподілу валового продукту та доходу.
Deep analysis of national saving is impossible without studying the main macroeconomic indicators, which inform about the results of economic activities of the country. National savings need to be explored, especially in the system of national accounts. Within it the category of income analysis of saving would be complete and thorough. The article considers national savings in the system of national accounts, defines the nature and classification of savings, also primary and secondary incomes received in the result of distribution and redistribution of gross domestic product and income are marked in the paper.
Глубокий анализ национальных сбережений невозможен без исследования основных макроэкономических показателей, которые информируют о результатах экономической деятельности страны. Национальные сбережения необходимо исследовать прежде всего в системе национальных счетов. В рамках именно категории дохода анализ сбережений окажется полным и обстоятельным. В статье рассматриваются национальные сбережения в системе национальных счетов, дается определение сущности и классификации сбережений, также отмечаются первичные и вторичные доходы, полученные в результате распределения и перераспределения валового продукта и дохода.
Description
Keywords
національні заощадження, система національних рахунків, валовий національний дохід, кінцеве споживання, приватні заощадження, державні заощадження, заощадження підприємств, заощадження домогосподарств, national savings, system of national accounts, gross national income, government savings, final consumption, private savings, savings of companies, savings of households, национальные сбережения, система национальных счетов, валовой национальный доход, конечное потребление, государственные сбережения, частные сбережения, сбережения предприятий, сбережения домохозяйств
Citation
Дем’янчук Д. О. Національні заощадження в системі національних рахунків / Д. О. Дем’янчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 102–113.