Модель якості трудового життя інноваційного працівника в новій економіці

Thumbnail Image
Date
2014-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено формуванню та розвитку індивідуальних якостей суб’єктів інноваційної праці в умовах нової економіки. Автором проведено аналіз і визначено якості інноваційного працівника в сфері трудового життя. Визначено роль і місце ціннісних орієнтацій інноваційного працівника у формуванні якості трудового життя.
The article is devoted to the formation and development of individual qualities of the subjects of innovative activity in the conditions of the new economy. The author analyzed and determined the quality innovation of the employee in the field of working life. The role and place of value orientations of innovative employee in shaping the quality of working life were defined.
Статья посвящена формированию и развитию индивидуальных качеств субъектов инновационной работы в условиях новой экономики. Автором проведен анализ и определены качества инновационного работника в сфере трудовой жизни. Определены роль и место ценностных ориентаций инновационного работника в формировании качества трудовой жизни.
Description
Keywords
якість трудового життя, ціннісні орієнтації, цінності, інноваційна праця, інноваційний працівник, інноваційний потенціал, quality of working life, values, value orientations, innovative work, innovative worker, innovative potential, качество трудовой жизни, ценностные ориентации, ценности, инновационная работа, инновационный работник, инновационный потенциал
Citation
Рябоконь І. О. Модель якості трудового життя інноваційного працівника в новій економіці / І. О. Рябоконь // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 367-373.