Соціокультурні аспекти інноваційного менеджменту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз соціокультурних аспектів інноваційного менеджменту, зокрема, пов’язаних із організаційною культурою, орієнтацією на психологічні чинники управління персоналом. Певну увагу приділено особливостям інноваційного потенціалу підприємств і організацій. Запропоновано показники його оцінки.
The analysis of socio cultural aspects of innovative management is conducted, in particular, related to the organizational culture, orientation on the psychological factors of management of the personnel. Certain attention is paid to the features of innovative potential of enterprises and organizations.
Проведен анализ социокультурных аспектов инновационного менеджмента, в частности, связанных с организационной культурой, ориентацией на психологические факторы управления персоналом. Определенное внимание уделяется особенностям инновационного потенциала предприятий и организаций.
Description
Keywords
культура, організаційна культура, інноваційна культура, менеджмент, інноваційний потенціал, culture, organizational culture, innovative culture, management, innovative potential, культура, организационная культура, инновационная культура, менеджмент, инновационный потенциал
Citation
Зоря Т. М. Соціокультурні аспекти інноваційного менеджменту / Т. М. Зоря // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 235-241.