Амортизація основних засобів: вибір доцільного методу нарахування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто економічну сутність амортизації основних засобів у сучасних умовах та обґрунтовано вибір методів амортизації.
The article considers the economic essence of depreciation of fixed assets in modern conditions and substantiates the choice of methods of depreciation.
В статье рассмотрена экономическая суть амортизации основных средств в современных условиях и обоснован выбор методов амортизации на предприятиях.
Description
Keywords
амортизація, основні засоби, строк корисної експлуатації, облікова амортизація, depreciation, fixed assets, term of the useful use, accounting depreciation, амортизация, основные средства, термин полезного использования, учетная амортизация
Citation
Лесняк В. О. Амортизація основних засобів: вибір доцільного методу нарахування / В. О. Лесняк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 321–327.