Проблеми формування механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу та напрями його удосконалення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено основні проблеми формування механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу в умовах становлення економіки знань і напрями його вдосконалення.
This article deals with the basic problems of formation of the processional development of innovative human resources within the formation of knowledge economy. The author examined the ways of its improving.
В статье определены основные проблемы формирования механизма профессионального развития человеческих ресурсов инновационного типа в условиях становления экономики знаний, а также направления его усовершенствования.
Description
Keywords
механізм, професійний розвиток, людські ресурси інноваційного типу, проблеми формування, mechanism, professional development, human resources of innovative type, problems of formation, механизм, профессиональное развитие, человеческие ресурсы инновационного типа, проблемы формирования
Citation
Кузнецова Н. Б. Проблеми формування механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу та напрями його удосконалення / Н. Б. Кузнецова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 641-649.