Особливості формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглядаються особливості формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва, акцентується увага на те що, виходячи з практики основним джерелом фінансування є власні кошти; підкреслюється проблемність залучення банківських кредитів; наводиться структура фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва за сферами діяльності. Внесені пропозиції до розбудови ефективної політики щодо формування фінансових ресурсів підприємств малого бізнесу.
В статье рассматриваются особенности формирования финансовых ресурсов субъектов малого предпринимательства, акцентируется внимание на том, что исходя из практики, основным источником финансирования являются собственные средства, подчеркивается проблемность использования банковских кредитов; приводится структура финансовых ресурсов субъектов малого предпринимательства за видами деятельности. Внесены предложения по созданию ефективной политики формирования финансовых ресурсов предприятий малого бизнеса.
Description
Keywords
фінансування, реінвестування, амортизаційні відрахування, кредиторська заборгованість, мобільність капіталу, детерміновані результати, финансирование, реинвестирование, амортизационные отчисления, кредиторская задолженность, мобильность капитала, детерминированные результаты
Citation
Буряк Л. Д. Особливості формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 367–377.