Регулювання процесів концентрації в банківській системі України

Thumbnail Image
Date
2018-11-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській системі України. Методологія. Використано абстрактно-логічний метод (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків), метод порівняльного аналізу (у процесі дослідження різних понять) та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Було виявлено проблемні аспекти державного регулювання процесів концентрації банківського капіталу в Україні, надано пропозиції щодо його вдосконалення, обґрунтовано межі концентрації банківського капіталу та критерії їх оцінки. Цінність дослідження. Доведено, що концентрація капіталу виправдана, якщо рівень економічної ефективності банківської діяльності підвищується на стільки, щоб компенсувати негативні наслідки монополізації ринку. Монополізація ринку визначається ступенем контролю над цінами. З метою мінімізації деструктивного впливу монополізації банківського ринку виникає питання визначення раціонального ступеня концентрації банківського капіталу, а також наявності системи державного регулювання монопольних процесів і контролю конкурентних ринкових відносин. Research objective. The paper aims at deepening of theoretical foundations and development of practical recommendations on measures of state regulation of concentration processes in the banking system of Ukraine. Methodology. The research is based on the abstract-logical method (used for theoretical study and formation of conclusions), the method of comparative analysis (at examining of various concepts), and empirical methods of research. Findings. The article identified the problematic aspects of state regulation of bank capital concentration processes in Ukraine, developed proposals for its improvement, and substantiated the limits of bank capital concentration and criteria of their evaluation. Value Added. It is proved that the concentration of capital is justified if the level of economic efficiency of banking activity increases only to compensate for the negative effects of market monopolization. Monopolization of the market is determined by the degree of price control. In order to minimize the destructive influence of the monopolization in the banking market, the research addresses issues of determination of reasonable degree of bank capital concentration, as well as ensuring state regulation of monopoly processes and control of competitive market relations.
Description
Keywords
концентрація банківського капіталу, регулювання процесів концентрації, банківська система України, межі концентрації банківського капіталу, concentration of bank capital, regulation of concentration processes, banking system of Ukraine, limits for concentration of bank capital
Citation
Суторміна К. М. Регулювання процесів концентрації в банківській системі України / Суторміна Катерина Миколаївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 221–234.