Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено вплив визначальних тенденцій постіндустріальної епохи на стратегію сучасного підприємства. Виявлено та охарактеризовано проблеми стратегічної поведінки підприємств й окреслено перспективні напрями розвитку теорії стратегії та стратегічного управління в умовах економіки знань.
The paper examines the impact of the defining trends of postindustrial era to the strategy of the modern enterprise, identifies and characterizes the problems of strategic behavior of enterprises and outlines promising directions of development of the theory of strategy and strategic management in a knowledge economy.
В статье исследуется влияние определяющих тенденций постиндустриальной эпохи на стратегию современного предприятия. Выявлены и охарактеризованы проблемы стратегического поведения предприятий и намечены перспективные направления развития теории стратегии и стратегического управления в условиях экономики знаний.
Description
Keywords
стратегічне управління, менеджмент знань, економіка знань, постіндустріальна епоха, strategic management, knowledge management, knowledge economy, post-industrial era, стратегическое управление, менеджмент знаний, экономика знаний, постиндустриальная эпоха
Citation
Наливайко А. П. Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи / А. П. Наливайко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 3–9.