Реформування системи доходів місцевих бюджетів: сучасний стан і перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-28
Authors
Сивульська, Наталія Миколаївна
Syvulska, Natalia Mykolaivna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Прийняття Податкового кодексу України призвело до значних змін у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідити наслідки проведених реформ, виявити основні тенденції та можливі шляхи покращення ситуації в країні. Методика дослідження ґрунтується на системному підході до викорис- тання різних методик щодо оцінки показників ефективності формування та виконання місцевих бюджетів, зокрема, статистичних та економіко-математичних методів дослідження, методу порівняння, аналізу. В результаті проведеного дослідження автором зроблено висновок про недостатній обсяг бюджетних коштів на місцевому рівні для виконання делегованих і власних повноважень. Система місцевих податків і зборів зазнала суттєвих змін, що справило як позитивний, так і негативний вплив на систему доходів місцевих бюджетів у цілому. Автором розроблено рекомендації для оптимізації системи місцевих податків і зборів, збільшення обсягу фінансових ресурсів, котрі можуть бути спрямовані на фінансування важливих для регіонального розвитку проектів.
Adoption of Tax Code of Ukraine led to major changes in the process of forming income part of local budgets. Due to this arises the necessity to examine consequences of reforms performed and to determine main tendencies and possible ways of improving the situation in the country. The investigation methods are based on system approach using various methods of evaluating indexes of efficiency forming and performing local budgets such as statistical, economical and mathematical investigation methods, comparative method, analysis. A conclusion as to lack of budget funds for performing its own and delegated credentials on the local level was made as a result of the research conducted by the author. The system of local taxes and duties was significantly changed which had both positive and negative impact on the local budgets’ income system in general. The author developed the recommendations for optimising the system of local taxes and duties, increasing the volume of financial resources that can be used for financing important projects for regional development.
Принятие Налогового кодекса Украины привело к значительным изменениям в формировании доходной части местных бюджетов. В этой связи, необходимо исследовать последствия реформ, выявить основные тенденции и возможные пути улучшения ситуации в стране. Методика исследования базируется на системном подходе к использованию разных методик для оценки показателей эффективности формирования и исполнения местных бюджетов, в частности, статистических и экономико-математических методов исследования, метода сравнения, анализа. В результате проведенного исследования автором сделано вывод о нехватке бюджетных средств на местном уровне для осуществления делегированных и собственных полномочий. Система местных налогов и сборов претерпела значительные изменения, которые имели как положительное, так и негативное воздействие на систему доходов местных бюджетов в целом. Автором разработано рекомендации по оптимизации системы местных налогов и сборов, увеличения объёма финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на финансирование важных для регионального развития проектов.
Description
Keywords
система доходів місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, міжбюджетні трансферти, system of local budgets’ income, local taxes and duties, interbudgetary transfers, система доходов местных бюджетов, местные налоги и сборы, межбюджетные трансферты
Citation
Сивульська Н. М. Реформування системи доходів місцевих бюджетів: сучасний стан і перспективи / Н. М. Сивульська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 112-127.