Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі. Зроблено формалізований опис нечіткої ієрархічної моделі оцінювання якості засобів управління інформаційними ризиками за критеріями захищеності інформації. Розроблено алгоритм визначення інтегрального показника якості ресурсу управління інформаційними ризиками.
В статье предлагается лингвистический подход к моделированию процесса управления информационными рисками в корпоративной информационной системе. Предложено формализованное описание нечеткой иерархической модели оценивания качества средств управления информационными рисками согласно критериев защищенности информации. Разработан алгоритм определения интегрального показателя качества ресурса управления информационными рисками.
The linguistic approach to modeling the information risk management in corporate information system is proposed in this article. The fuzzy evaluation of quality of information risk management resources is grounded on the hierarchical model according to information security criteria. It’s developed the algorithm of definition of generalized indicator of risk management resource quality in the article.
Description
Keywords
Корпоративна інформаційна система, інформаційні ризики, лінгвістична змінна, лінгвістичний критерій, функція належності, нечітка множина, Корпоративная информационная система, информационные риски, лингвистическая переменная, лингвистический критерий, функция принадлежности, нечеткое множество, corporative information system, information risk, linguistic variable, linguistic criterion, membership function, fuzzy set
Citation
Вітлінський В. В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / В. В. Вітлінський, Г. В. Мельник // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 3–16.