Місцеве самоврядування в системі управління розвитком регіонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлюються особливості розвитку системи місцевого самоврядування в Україні, його місце в системі регіонального управління, обґрунтовується необхідність його реформування в умовах розвитку ринкових відносин та впливу глобалізаційних чинників на розвиток економіки країни та її регіонів.
The article highlights the peculiarities of the evolution of local self-governance’ system in Ukraine, its place in the system of regional governance. The article justifies the necessity of reforming of the above mentioned local self-governance system especially under condition of developing free-market relations and under effect of globalization processes on the development of economy of Ukraine and its regions.
В статье освещаются особенности развития системы местного самоуправления в Украине, его место в системе регионального управления, обосновывается необходимость его реформирования в условиях развития рыночных отношений и влияния глобализационных факторов на развитие экономики страны и ее регионов.
Description
Keywords
компетенції, місцеве самоврядування, повноваження, регіональне управління, територіальна громада, суб’єкти управління, competence, local self-governance, authorities, regional governance, subject of the governance process, territorial community, компетенции, местное самоуправление, полномочия, региональное управление, субъекты управления, территориальная громада
Citation
Білоконь І. В. Місцеве самоврядування в системі управління розвитком регіонів / І. В. Білоконь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 382–391.