№ 26 (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Питання кооперації в науковій спадщині О. Д. Білімовича
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Шарикова, А. В.; Sharikova, A.
  У статті характеризуються погляди українського вченого-економіста Олександра Дмитровича Білімовича на кооперацію: генезис у дореволюційний період, деформації за роки радянської влади та прогнози на можливі перспективи відродження і розвитку кооперативного руху на пострадянському просторі.
 • Item
  Вплив демократичних, наукових та освітніх революцій на формування економічних суб’єктів у Західній Європі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Чернятевич, Ярослава Василівна; Chertyatevych, Yaroslava
  У статті досліджується сутність демократичних, освітніх та наукових революції, що відбувались у Західній Європі. Розглядається вплив даних революцій на становлення економічних суб’єктів, на розвиток приватної власності як основи функціонування ринкової економічної системи.
 • Item
  Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Востряков, Олександр Володимирович; Гребешкова, Олена Миколаївна
  У статті запропоновано концептуальну модель інформаційного простору формування місії університету як знаннєвої організації, що ґрунтується на ціннісних орієнтирах і потребах його ключових стейкхолдерів, відмітних характеристиках та можливостях самого університету. Узагальнено проблеми та окреслено перспективні напрями розвитку вищих навчальних закладів в Україні.
 • Item
  Напрями покращення діяльності національної служби посередництва і примирення у вирішенні трудових конфліктів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Волобоєва, Ірина Олександрівна; Волобоєва (Варіс), Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Voloboieva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна
  У статті оцінюється стан соціально-трудових відносин у 2010 р., аналізуються завдання НСПП та пропонуються напрями щодо покращення її діяльності.
 • Item
  Вибіркові обстеження збитків урожаю сільськогосподарських культур
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Войтко, О. В.
  У статті розглядаються методичні та організаційні засади оцінювання збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку. Представлено характеристику механічного відбору, за допомогою якого проводиться визначення збитків урожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку; організацію праці з обліку збитків урожаю.
 • Item
  Еволюція змісту просування у моделях маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Вахній, В. В.
  Висвітлено еволюцію сутнісних параметрів, спрямованості та умов застосування інструментів і методів просування в існуючих моделях маркетингу.
 • Item
  Дослідження стану управління ефективністю праці в компанії (на прикладі ТОВ «Таргет Констракшн»)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Турчина, Валентина Михайлівна
  Внесено пропозиції стосовно можливостей підвищення рівня ефективності праці за рахунок використання виявлених шляхом анкетування резервів. Наведено алгоритм визначення рівня задоволеності працівників станом управління ефективністю праці в компанії шляхом анкетування, роз’яснено особливості аналізу результатів анкетування.
 • Item
  ІТ-технології в особистому продажі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Тімченко, Юлія Ігорівна
  У статті розглянуто основи особистого продажу товарів та послуг, його характеристики, можливості та тенденції розвитку завдяки сучасним ІТ-технологіям. Перелічено ряд цілей та завдань, які стоять перед учасниками персонального продажу (продавцем та клієнтом). Визначено роль Інтернет-технологій у персональному продажі.
 • Item
  Мотивація в процесі управління персоналу глобальних корпорацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Суворова, Т. В.
  У статті досліджено особливості мотивації людських ресурсів в різних глобальних корпораціях. Сформовано схему механізму управління мотиваційною системою людських ресурсів у глобальних корпораціях.
 • Item
  Теоретична модель взаємозв’язку між фондами інвестиції, заощаджень та споживання.
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Субочев, Олексій Валерійович
  У статті за допомогою теоретичної моделі аналізуються взаємозвязки між такими категоріями системи суспільного відтворення як: фонд заощаджень, фонд споживання, фонд інвестицій, гранічна норма доходності.
 • Item
  Економічні системи: сутнісні ознаки та механізми формування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Шнипко, Олександр Сергійович
  У статті проаналізовано наукові підходи щодо класифікації економічних систем. Деталізовано ознаки та механізми формування таких систем.
 • Item
  Основні напрями розвитку теорії розміщення виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Шмігельська, Євгенія Анатоліївна; Шмигельская, Евгения Анатольевна
  У статті розглянуто основні етапи розвитку теорії розміщення виробництва, вплив докорінних змін у системі виробничих відносин, які пов’язані з руйнуванням зверхцентралізованого управління, розвитком місцевого самоврядування, самостійності підприємств, що потребує перегляду уявлень про пріоритети в системі складових об’єкта регіональної економіки.
 • Item
  Бенчмаркинг досвіду ребрендингу та можливості його використання у маркетингових стратегіях вітчизняних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Шафалюк, Олександр Казимирович
  В статті опрацьовано методичні особливості реалізації проектів ребрендингу.
 • Item
  Управління локальними брендами
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Савич, Олександр Петрович; Фертюк, Світлана Володимирівна
  Висвітлюються теоретичні аспекти поняття бренд, його особливості впливу на цільового споживача. Показано відмінність таких понять, як торгова марка, бренд та бренбинг. Досліджено особливості маркетингового забезпечення управління локальними брендами на ринку мінеральних вод.
 • Item
  Логістичні організаційні структури як довгострокова перевага підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Риженко, А. В.
  У статті описані та проаналізовані найоптимальніші види логістичних організаційних структур на підприємствах. Розглянуто переваги, недоліки та особливості впровадження логістичних організаційних структур на підприємствах.
 • Item
  Методи вимірювання загально-національного інтеллектуального потенціалу в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy
  У статті проведено порівняльний аналіз методів вимірювання загально-національного інтелектуального потенціалу, які використовуються у світовій практиці, обґрунтовано доцільність застосування методу компаративних індексів для вимірювання інтелектуального потенціалу України, запропоновано алгоритм розрахунку індексів індикаторів та агрегованих індексів інтелектуального потенціалу.
 • Item
  Інноваційні чинники функціонування вітчизняних корпоративних структур
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Михайлюк, Михайло Андрійович
  У статті досліджуються інноваційні чинники функціонування корпоративних структур в Україні з огляду на важливість впливу інноваційного змісту ринкових перетворень як на теренах вітчизняної економіки в цілому, так і на рівні окремих корпоративних підприємств зокрема. Запропоновано умови посилення дії інноваційних складових у функціонуванні вітчизняних корпорацій через проведення ефективної внутрішньої економічної політики.
 • Item
  Особливості маркетингових досліджень у кінобізнесі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Мазяр, М. П.
  Стаття присвячена визначенню специфічних особливостей застосування маркетингу в кінобізнесі.
 • Item
  Організація процесу і ефективність маркетингових досліджень підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Масліхін, С. І.
  В статті досліджено основні тенденції еволюції систем маркетингових досліджень, підходи до спеціального науково-практичного моделювання і оцінок параметрів розвитку соціально-економічних явищ, конструктивно опрацьовано актуальні аспекти їх проблематики.
 • Item
  Методичні засади розробки та реалізації проектів розвитку підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Марченко, Максим Михайлович
  У статті розкриваються особливості розробки та реалізації проектів розвитку підприємства, запропоновані і обґрунтовані рекомендації по ефективному впровадженню етапів даного процесу. Запропоновано схему класифікацій етапів розробки та реалізації проектів розвитку підприємства, яка включає чотири великі фази (ініціювання, планування, реалізація, моніторинг і контроль) з деталізацією їх на двадцять чотири етапи.