Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено результати оцінювання впливу макроекономічної нестабільності на ринок праці України на основі моделювання сучасної ситуації за законом Оукена, знаходження рецесійного розриву,побудови кривих Беверіджа та Філіпса. Визначено системні вади регулювання національного ринку праці та обґрунтовано пріоритети їх подолання шляхом запровадження прогнозного інструментарію.
In the article are presented the results of macroeconomic instability influence evaluation on the Ukrainian labor market based on present-day situation model building according to Okun’s law, finding the recession spread, Beveridge and Phillips curve tracing.
В статье представлены результаты оценивания влияния макроэкономической нестабильности на рынок труда Украины на основе моделирования современной ситуации по закону Оукена, нахождения рецессионного разрыва, построения кривых Бевериджа и Филлипса. Определены системные недостатки регулирования национального рынка труда и обоснованы приоритеты их преодоления путем внедрения прогнозного инструментария.
Description
Keywords
Макроекномічна нестабільність, ринок праці, зайнятість, безробіття, валовий внутрішній продукт, закон Оукена, рецесійний розрив, крива Беверіджа, крива Філіпса, прогнозування, Macroeconomic instability, labor market, employment, unemployment, gross domestic product, Okun’s law, recession spread, Beveridge curve, Phillips curve, forecasting activity, Макроекономическая нестабильность, рынок труда, занятость, безработица, валовой внутренний продукт, закон Оукена, рецессионный разрыв, кривая Бевериджа, кривая Филлипса, прогнозирование
Citation
Ємельяненко Л. М. Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності / Л. М. Ємельяненко, Н. С. Лисик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 241-250.