Економіко-правове регулювання лізингової діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють лізингову діяльність. Розглянуто зарубіжний досвід правового регулювання лізингу. Здійснено характеристику законодавчих змін Податкового кодексу та наведено рекомендації щодо вдосконалення економіко-правового регулювання лізингової діяльності.
The article analyzes the main regulatory legal acts that control leasing activity. The paper reviews foreign experience of legal regulation of leasing. The work describes the legislative changes of the Tax Code and provides recommendations for improving the economic and legal regulation of leasing activities.
В статье проанализированы основные нормативно-правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность. Рассмотрен зарубежный опыт правового регулирования лизинга. Охарактеризованы законодательные изменения Налогового кодекса и приведены рекомендации по совершенствованию экономико-правового регулирования лизинговой деятельности.
Description
Keywords
лізинг, лізингова діяльність, регулювання, податки, leasing, leasing activity, regulation, taxes, лизинг, лизинговая деятельность, регулирование, налоги
Citation
Фридель В. І. Економіко-правове регулювання лізингової діяльності / В. І. Фридель // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 345-352.