Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблеми забезпечення відповідальної діяльності соціальних партнерів у сфері зайнятості, обґрунтовано необхідність активації інституціонального підходу до її регулювання на основі ефективного використання інструментів, методів, важелів за напрямами, що виявлені в результаті аналізу діючої нормативно-правової бази. Запропоновано систему механізмів координації соціальної відповідальності партнерів у сфері зайнятості на регіональному рівні.
The problems of the responsible partners in the field of employment, the necessity of activation of the institutional approach to its regulation through the effective use of tools, methods and instruments in areas that are identified by the analysis of the existing legal framework are described in the article. The system of mechanisms for coordination of social responsibilities of the partners in the field of employment at the regional level is presented in the work.
В статье рассмотрены проблемы обеспечения ответственной деятельности партнеров в сфере занятости, обоснована необходимость активации институционального подхода к ее регулированию на основе эффективного использования инструментов, методов, рычагов по направлениям, которые выявлены в результате анализа действующей нормативно-правовой базы. Представлена система механизмов координации социальной ответственности партнеров в сфере занятости на региональном уровне.
Description
Keywords
відповідальна поведінка, соціальні партнери, ринок праці, сфера зайнятості, соціальна відповідальність, responsible behavior, social partners, labor market, employment, social responsibility, ответственное поведение, социальные партнеры, рынок труда, сфера занятости, социальная ответственность
Citation
Зайцев Ю. К. Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості / Ю. К. Зайцев, Я. В. Ільніцький // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 72-80.