Сучасний досвід формування системи забезпечення економічної безпеки в страхових компаніях України

Abstract
У статті розкрито методологічні основи формування системи забезпечення економічної безпеки страхової компанії, охарактеризовано складові елементи цієї системи, вивчено підходи до її побудови на сучасному етапі розвитку страхового бізнесу в Україні. Встановлено, що система забезпечення економічної безпеки страхової компанії має прямий причинно-обумовлений зв’язок з іншими забезпечуючими системами компанії і представляє сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих суб’єктів забезпечення безпеки, що мають спільні цілі, ресурси, технології і методи протидії реальним і потенційним загрозам страховому бізнесу. У результаті проведеного дослідження доведено, що ефективність функціонування системи економічної безпеки страхової компанії визначається її можливістю з найбільшою результативністю протистояти чинникам зовнішніх і внутрішніх загроз страховому бізнесу, що дозволить уникнути втрат у зниженні прибутковості компанії. Встановлено, що в сучасних економічних умовах до найістотніших чинників загроз страховому бізнесу відносять: корупцію при складанні договорів страхування і оформленні страхових випадках, витік комерційної інформації на користь конкурентів, недобросовісну конкуренцію в частині демпінгу страхових тарифів і програм, вживання адміністративного ресурсу з боку конкурентів, необґрунтовані перевірки з боку контролюючих органів.
The article reveals the methodological basis of the insurance company’s economic security formation, describes the constituent elements of this system, approaches to its construction at the present stage of development of insurance business in Ukraine are presented in the work. The study proves that the system of economic security of the insurance company has a direct causal link with other support systems of the company and reflects the interactions of interests and threats. It is a set of interrelated and interacting subjects of security, with common objectives, resources, technologies and methods to counter the real and potential threats to the insurance business. The research considers the efficiency of economic security of the insurance company which is determined by its ability to withstand the greatest effectiveness of factors of external and internal threats to the insurance business, thus avoiding losses reducing company’s profitability. It is found that in the current economic conditions the most significant threats to the insurance business factors include: corruption in the preparation and design of insurance contracts of insurance cases, leakage of commercial information for competitors, unfair competition in terms of insurance rates dumping and programs, the use of administrative resources by the competitors, unjustified inspections by the regulatory authorities.
В статье раскрыты методологические основы формирования системы обеспечения экономической безопасности страховой компании, охарактеризованы составляющие элементы этой системы, исследованы подходы к ее построению на современном этапе развития страхового бизнеса в Украине. Установлено, что система обеспечения экономической безопасности страховой компании имеет прямую причинно-обусловленную связь с другими обеспечивающими системами компании и отражает процессы взаимодействия интересов и угроз. Она представляет совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов обеспечения безопасности, имеющих общие цели, ресурсы, технологии и методы противодействия реальным и потенциальным угрозам страховому бизнесу. В результате проведенного исследования доказано, что эффективность функционирования системы экономической безопасности страховой компании определяется ее возможностью с наибольшей результативностью противостоять факторам внешних и внутренних угроз страховому бизнесу, что позволит избежать потери снижения прибыльности компании. Установлено, что в современных экономических условиях к наиболее существенным факторам угроз страховому бизнесу относят: коррупцию при составлении договоров страхования и оформлении страховых случаев, утечку коммерческой информации в пользу конкурентов, недобросовестную конкуренцию в части демпинга страховых тарифов и программ, использование административного ресурса со стороны конкурентов, необоснованные проверки со стороны контролирующих органов.
Description
Keywords
страхова компанія, система забезпечення економічної безпеки, суб’єкти забезпечення безпеки, загрози зовнішнього та внутрішнього середовища, економічні інтереси, insurance company, system of economic security, subjects of security, threats to internal and external environment, economic interests, страховая компания, система обеспечения экономической безопасности, субъекты обеспечения безопасности, угрозы внешней и внутренней среды, экономические интересы
Citation
Гнилицька Л. В. Сучасний досвід формування системи забезпечення економічної безпеки в страхових компаніях України / Л. В. Гнилицька, А. В. Савельєва // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 186–197.