Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано концепцію обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами. Це надає можливість користувачам провести прогнозний аналіз і отримати необхідну економічну інформацію про інтелектуальні ресурси підприємства.
The conception of accounting-analytical provision of reproducible economic resources management is offered. It allows users to conduct the prognosis analysis and obtain necessary economic information about intellectual resources of enterprise.
Предложена концепция учетно-аналитического обеспечения управления воссоздаваемыми экономическими ресурсами. Это предоставляет возможность пользователям провести прогнозный анализ и получить необходимую экономическую информацию об интеллектуальных ресурсах предприятия.
Description
Keywords
відтворювані економічні ресурси, інтелектуальні ресурси, засоби праці, інформаційні моделі обліку, прогнозні моделі аналізу, потенціал, reproducible economic resources, intellectual resources, facilities of labour, informative models of accounting, forecast models of analysis, potential, воссоздаваемые экономические ресурсы, интеллектуальные ресурсы, средства труда, информационные модели учета, прогнозные модели анализа, потенциал
Citation
Городянска Л. В. Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами / Л. В. Городянска // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 260–267.