Нечітко-множинна модель в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена актуальній проблемі — розгляду та можливостям практичного застосування нечітко-множинного підходу до моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства. Методичні підходи на основі теорії нечіткої логіки до побудови інтергрального показника фінансової безпеки підприємства, дають змогу з достатньою повнотою проводити всебічне дослідження стану фінансової безпеки суб’єкта господарювання, враховувати вплив різноманітних чинників та загроз.
The article is devoted to the consideration and application of fuzzy approach to modeling the processes of management of financial security of the enterprise. Methodological approaches based on the theory of fuzzy logic to the construction of integrated index of financial safety of the enterprise, allow sufficient fullness to conduct a comprehensive study of state of financial security of a business entity, consider the impact of various factors and threats.
Description
Keywords
фінансова безпека підприємства, управління, інтегральний показник, нечітко-множинний підхід, модель, лінгвістична змінна, financial security of the company, management, integrated indicator, fuzzy-multiplier approach, model, linguistic variable
Citation
Петренко Л. М. Нечітко-множинна модель в управлінні фінансовою безпекою підприємства / Л. М. Петренко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 156–168.