Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі ділового циклу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У публікації розглядається нелінійна модель ділового циклу, яка описується різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджується проблема побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера та даної моделі.
In the article the non-linear model of the business cycle is considered, which is described by the Ricker difference equation with delay. We study the problem of constructing the global stability of the equation Ricker and the given model.
В публикации рассматривается нелинейная модель делового цикла, которая описывается разностным уравнением Риккера с запаздыванием. Исследуется проблема построения области глобальной устойчивости уравнения Риккера и данной модели.
Description
Keywords
динамічна система, різницеве рівняння з запізненням, глобальна стійкість, асимптотична поведінка, dynamical system, delay difference equation, global stability, asymptotic behavior, динамическая система, разностное уравнение с запаздыванием, глобальная устойчивость, асимптотическое поведение
Citation
Неня О. І. Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі ділового циклу / О. І. Неня // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 502-512.