Сучасна економічна теорія про проблеми дослідження конкуренції

Thumbnail Image
Date
2013-12-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено вплив сучасних умов розвитку економіки на конкуренцію, а також розглянуто якісно новий тип конкурентної боротьби — інноваційну конкуренцію.
This paper investigates the impact of current conditions of economic development on competition and examined a qualitatively new type of competition — an innovative competition.
В статье исследовано влияние современных условий развития экономики на конкуренцию, а также рассмотрено качественно новый тип конкурентной борьбы — инновационную конкуренцию.
Description
Keywords
сучасна економічна теорія, інституціоналізм, конкуренція, інновації, інноваційна конкуренція, modern economic theory, institutionalism, competition, innovation, innovative competition, современная экономическая теория, институционализм, конкуренция, инновации, инновационная конкуренция
Citation
Зімкіна В. Є. Сучасна економічна теорія про проблеми дослідження конкуренції / В. Є. Зімкіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 220-227.