Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін національної економіки. Виникає суперечлива ілюзія зростання доходів національного бюджету, яка обумовлюється, передусім, інфляційними чинниками — зростанням цін, збільшенням податкової маси та дефіциту бюджету, оскільки інфляційні процеси значною мірою впливають на його витрати. Таким чином, діючий механізм ціноутворення відображає реальний стан ефективності економіки України, яка залишається неадекватною економічним умовам і завданням розвитку та не сприяє подоланню сучасної економічної кризи на національному рівні. У статті розглянуто сучасний стан ціноутворення в інвестиційній сфері України. Автор детально аналізує законодавчу та нормативну базу ціноутворення та його специфіку у вітчизняних умовах. Досліджуючи різні точки зору провідних економістів світу в галузі ціноутворення, автор розглядає можливість їх застосування в інвестиційному ціноутворенні в Україні. Стаття містить перелік методів регулювання ціноутворення та пропозиції автора по вдосконаленню ціноутворення в інвестиційній сфері.
The operating in Ukraine tax system determine growth of tax payments proportionally to the price advance. It is advantageous for fiscal maintenance of the system, however, unacceptable from position of taxpayers and, in the end, stabilizing of costs of national economy. There is a contradictory illusion of growth of profits of national budget, which is stipulated, foremost, by inflationary factors — price advance, increase of tax mass and deficit of budget, as inflationary processes to a great extent influence its charges. Thus, the operating mechanism of pricing is represented by the real state of efficiency of economy of Ukraine, which remains inadequate economic terms and tasks development and not instrumental in overcoming of modern economic crisis at national level. The article is dedicated to the modern state of pricing in the investment sphere of Ukraine. The author analyses in details the legislative and normative base of pricing and its peculiarity in domestic terms. Investigating the different points of view of leading economists of the world in industry of pricing, the author examines possibility of their application in the investment pricing in Ukraine. The article contains the list of methods of the regular pricing and author’s suggestions on the improvement of pricing the investment sphere.
Действующая в Украине налоговая система стимулирует рост налоговых платежей пропорционально росту цен. Это выгодно для фискального содержания системы, однако неприемлимо с позиций плательщиков налогов и, в конечном итоге, стабилизации цен национальной экономики. Возникает противоречивая иллюзия роста доходов национального бюджета, которая обусловлена, прежде всего, инфляционными факторами — ростом цен, увеличением налоговой массы и дефицита бюджета., так как инфляционные процессы в значительной степени влияют на его расходы. Таким образом, действующий механизм ценообразования отображает реальное положение эффективности экономики Украины, которая остается неадекватной экономическим условиям и заданиям развития и не способствует преодолению современного экономического кризиса на национальном уровне. В статье рассматривается современное состояние ценообразования в инвестиционной сфере Украины. Автор детально анализирует законодательную и нормативную базу ценообразования и его специфику в отечественных условиях. Исследуя разные точки зрения известных экономистов мира, автор рассматривает возможность их применения в инвестиционном ценообразовании в Украине. Статья содержит перечень методов регулирования ценообразования и предложения автора по усовершенствованию ценообразования в инвестиционной сфере.
Description
Keywords
інвестиційна сфера, ціна, ціноутворення, investment sphere, price, pricing, инвестиционная сфера, цена, ценообразование
Citation
Смірнова О. О. Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України / О. О. Смірнова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 146–155.