Методологічні принципи визначення рівня життя сільського населення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто методичні підходи до визначення рівня життя населення. Запропоновано методику визначення рівня життя сільського населення на основі індексів регіонального людського розвитку. Наведено систему первинних індикаторів для розрахунку інтегральних індексів рівня життя сільського населення на рівні регіонів.
The methodical approaches for determination of standard of life of the population are considered in the article. On the basis of the regional human development indexes the method for determination standard of life of rural population is offered. The system of primary indicators for estimation standard of life of rural population integral index on the regional level is adduced in the paper.
Рассмотрены методические подходы к определению уровня жизни населения. Предложена методика определения уровня жизни сельского населения на основе индексов регионального людского развития. Приведена система первичных индикаторов для расчета интегральных индексов уровня жизни сельского населения на уровне регионов.
Description
Keywords
людський розвиток, регіональний людський розвиток, рівень життя сільського населення, індекс регіонального людського розвитку сільського населення, human development, regional human development, standard of life of the rural population, index of regional human development of the rural population, людское развитие, региональное людское развитие, уровень жизни сельского населения, индекс регионального людского развития сельского населения
Citation
Махсма М. Б. Методологічні принципи визначення рівня життя сільського населення / М. Б. Махсма // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 68-73.