Роль міських туристичних центрів у соціально-економічному розвитку регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена розробці теоретико-методологічних засад формування туристичної атрактивності міст, як одного з факторів залучення туристів до споживання туристичних послуг. У роботі розкрито головні фактори та суб’єктивні чинники вибору туристичних напрямів, виділені компоненти структурно-функціональної системи туристичних центрів. На прикладі Києва та Київської області проаналізовано різновиди історико-культурного туризму. Намічено шляхи збереження й відтворення туристичної атрактивності Києва.
The article is devoted to the working out the theoretical —methodological principles of formation of tourist attraction in sightseeing of tourist towns, as one of the factors of drawing tourists to the consumption of tourist services. The main and subjective factors in the choice of tourist trends are revealed in the article. The author analyzes the components of structural-functioning system of tourist centers. The variety of historical tourism is marked out and analyzed as the example of Kyiv and Kyiv region. The ways of preservation and renew of tourist attraction of Kyiv and Kyiv region are traced.
Статья посвящена разработке теоретико-методологических основ формирования туристической атрактивности городов, как одного из факторов привлечения туристов к использованию туристических услуг. В работе раскрыты основные факторы и субъективные условия выбора туристических направлений, выделены компоненты структурно-функциональной системы туристических центров. На примере Киева и Киевской области проанализированы разновидности историко-культурного туризма. Намечены пути сохранения и воспроизводства туристической атрактивности Киева.
Description
Keywords
туристичний продукт, туристичні послуги, туристична атрактивність, міський туристичний центр, механізми управління, tourist product, tourist services, tourist attraction, tourist center, management mechanism, туристический продукт, туристические услуги, туристическая атрактивнисть, городской туристический центр, механизмы управления
Citation
Богославець О. Г. Роль міських туристичних центрів у соціально-економічному розвитку регіону / О. Г. Богославець // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 255–263.