Критерії формування облікової інформації для оцінювання відтворюваних економічних ресурсів у системі обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-11-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано критерії оцінювання відтворюваних економічних ресурсів за видами, які визнаються та не визнаються традиційною обліковою системою. Уперше введено та розкрито критерії якісного оцінювання сукупного інтелектуального потенціалу кожного працівника, які беруть участь у формуванні вартості інтелектуальних ресурсів.
Предложены критерии оценивания воссоздаваемых экономических ресурсов в соответствии с видами, которые признаются и не признаются традиционной учетной системой. Впервые введены и раскрыты критерии качественного оценивания совокупного интеллектуального потенциала каждого работника, который принимает участие в формировании стоимости интеллектуальных ресурсов.
The criteria of evaluation of the recreated economic resources according the forms which are acknowledged and not acknowledged by the traditional registration system are offered. The criteria of quality evaluation of the comprehensive intellectual potential of every worker, who takes part in forming of intellectual resources value are entered and exposed for the first time.
Description
Keywords
облікова інформація, відтворювані економічні ресурси, система обліку, критерії вартісного оцінювання, критерії якісного оцінювання, accounting information, recreated economic resources, system of accounting, criteria of cost evaluation, criteria of quality evaluation, учетная информация, воссоздаваемые экономические ресурсы, система учета, критерии стоимостного оценивания, критерии качественного оценивания
Citation
Городянська Л. В. Критерії формування облікової інформації для оцінювання відтворюваних економічних ресурсів у системі обліку / Л. В. Городянська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 280–287.